• Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
 • Thời gian đăng: 10/30/2018 2:35:36 PM
 • Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

  - Trình tự thực hiện:

  + Bước 1: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định hợp nhất.

  + Bước 2: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp thương thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên quyết định.

  + Bước 3: Hợp tác xã sau khi hợp nhất nộp hồ sơ đăng ký tại phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

  + Bước 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

  (1) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

  (2) Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

   Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho hợp tác xã.

  - Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua email.

  - Thành phần hồ sơ:

  + Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;

  + Điều lệ;

  + Phương án sản xuất kinh doanh;

  + Danh sách thành viên;

  + Danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc, Ban Kiểm soát hoặc kiểm soát viêns;

  + Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất hợp tác xã.

  - Số lượng hồ sơ: 01

  - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND huyện.

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

  - Lệ phí: Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  + Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  + Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  + Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  + Danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc, Ban Kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT.

  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

  + Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm;

  + Trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012; Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

  Phụ lục I-1

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  …… ngày….. tháng….. năm….

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  Đăng ký thành lập hợp tác xã

  Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

  Tôi là (ghi họ tên bằng ch in hoa):............................................................... Giới tính:.........

  Sinh ngày:……………… Dân tộc:……………… Quốc tịch:.................................................

  Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

  Ngày cấp:……………… Nơi cấp:.....................................................................................

  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................................

  Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

  Ngày cấp:…… ………… Ngày hết hạn:…… ………… Nơi cấp:.......................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.........................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.............................................................................

  Tỉnh/Thành phố:..................................................................................................................

  Chỗ ở hiện tại:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.........................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.............................................................................

  Tỉnh/Thành phố:..................................................................................................................

  Điện thoại:…………………………………….. Fax: ..................................................................

  Email: …………………………………………Website:..............................................................

  Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:

  1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

  Thành lập mới

  Thành lập trên cơ sở được tách hợp tác xã

  Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã

  Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

  Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

  2. Tên hợp tác xã:

  Tên hợp tác xã viết bng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):......................................................

  Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................................................

  Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):...........................................................................................

  3. Địa chỉ trụ s chính:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.........................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.............................................................................

  Tỉnh/Thành phố:..................................................................................................................

  Điện thoại:…………………………………….. Fax: ..................................................................

  Email: …………………………………………Website:..............................................................

  4. Tên, địa ch, người đại diện chi nhánh (nếu có):...........................................................

  5. Tên, địa chỉ, người đại diện văn phòng đại diện (nếu có):............................................

  6. Tên, địa chỉ, người đại diện địa điểm kinh doanh (nếu có): .........................................

  7. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

   

   

   

   

   

   

  8. Vốn điều lệ:

  Tổng số (bằng số; VNĐ):.....................................................................................................

  Trong đó:

  Tổng số vốn đã góp:..........................................................................................................

  Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:..........................................................

  Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:.............................................................

  9. Số lượng thành viên:...................................................................................................

  10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyn đi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đi loại hình hợp tác xã):

  a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................

  Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: .............................................................

  b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................

  S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: .............................................................  

  Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã trên.

   


  Các giấy tờ gửi kèm:
  - …………………….
  - …………………….
  - …………………….

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
  HỢP TÁC XÃ
  (Ký và ghi họ tên)

   

   

   

   

   

  Phụ lục I-2

  PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

  PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ

  I. Tng quan về tình hình thị trường

  II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã

  III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã

  PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ

  I. Giới thiệu tổng th

  1. Tên hợp tác xã

  2. Địa chỉ trụ sở chính

  3. Vốn điều lệ

  4. Số lượng thành viên

  5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

  II. Tổ chức: bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã

  PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

  I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã

  II. Phân tích cạnh tranh

  III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã

  IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã

  1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên

  2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)

  3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)

  V. Kế hoạch Marketing

  VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh

  PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

  I. Phương án huy động và sử dụng vốn

  II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu

  III. Phương án tài chính khác

  PHẦN V. KẾT LUẬN

   


  Các giấy tờ gửi kèm:
  - …………………….
  - …………………….
  - …………………….

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
  HỢP TÁC XÃ
  (Ký và ghi họ tên)

   

  Phụ lục I-3

  DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ

  I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

  STT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Giớitính

  Quốctịch

  Dântộc

  Chỗ ở hiện tại

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

  S, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

  Vốn góp

  Thời điểm góp vốn

  Chữ ký của thành viên

  Ghi chú

  Giá trị phần vốn góp1(bằng số; VNĐ)

  Tỷ lệ (%)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN

  STT

  Tên pháp nhân

  Địa chỉ trụ sở chính

  Số Giấy chứng nhận đăng ký (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)

  Vốn góp

  Thời điểm góp vốn

  Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

  Ghi chú

  Giá trị phần vốn góp2(bằng số; VND)

  Tỷ lệ (%)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ……, ngày…. tháng…. năm…
  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  CỦA HỢP TÁC XÃ
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3

  ____________

  1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

  2 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

  3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

   

  Phụ lục I-4

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ

  STT

  Họvàtên

  Ngày,tháng,nămsinh

  Giớitính

  Quốctịch

  Dântộc

  Chỗởhiệntại

  Nơi đăng ký hộ khu thường trú

  Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân

  Vn góp

  Thờiđiểmgópvốn

  Chức danh

  Ghi chú

  Giá trị phần vốn góp1(bằng số; VNĐ)

  Tỷ l (%)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  A. Danh sách hội đồng quản trị

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B. Giám đốc (tổng giám đốc)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  C. Danh sách ban kiểm soát (kiểm soát viên)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ……, ngày…. tháng…. năm…
  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  CỦA HỢP TÁC XÃ
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

  Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên

  Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu

  Mẫu:MauTaiChinhKeHoach_13.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter