• Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới
 • Thời gian đăng: 5/31/2018 2:44:35 PM
 • Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

  (1) Trình tự thực hiện:

  - Ủy ban nhân dân xã nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (02 bản theo Mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện để xác nhận.

  - Trong thời hạn 05 ngày (kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND xã), UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản cho UBND xã về kết quả xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới; nêu rõ lý do đối với xã chưa được xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới.

  (2) Cách thức thực hiện:Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  (3) Thành phần

  - Văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014).

  (4) Số lượng hồ sơ:  02 bản.

  (5) Thời hạn giải quyết:

  Thời gian UBND cấp huyện hoàn thành xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và trả kết quả là năm (05) ngày kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND xã; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

  (6) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã.

  (7) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  (8) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới.

  (9) Lệ phí: Không

  (10) Tên mẫu đơn, tờ khai: Văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới ban hành kèm theo Mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT.

  (11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

  (12) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Căn cứ Điều 4, mục I, Chương II, Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và

  Mẫu số 1.1. Mẫu đăng ký xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  XÃ …………….
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số:        /UBND-……
  V/v đăng ký “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm ………

  …………, ngày …. tháng …. năm …….

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện ………….., tỉnh/thành phố ……………….

  Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương);

  Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phương);

  Tính đến tháng …. năm ……., xã …….. có số tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo quy định là ……/.....(tổng số) tiêu chí, đạt ……….. % (so với quy định tại Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, …………) và có đủ điều kiện phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm ………

  Trên cơ sở khối lượng và tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã ……………….. (huyện …………tỉnh/thành phố ………...) đăng ký và cam kết thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo quy định trong năm để được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm………….

  Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ………….., tỉnh/thành phố ………. xem xét, xác nhận./.

   XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN
  CHỦ TỊCH
  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  TM. UBND XÃ
  CHỦ TỊCH

  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  Tải Mẫu: Mau_dang_ky_xa.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter