• Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Thời gian đăng: 4/25/2017 6:55:07 AM
 • - Trình tự thực hiện

  - Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một bộ hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

  - UBND cấp huyện xem xét hồ sơ theo quy định.

  + Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

  + Trường hợp từ chối, UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cá nhân biết.

  - Cách thức thực hiện

  Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc qua đường Bưu chính.

  - Thành phần, số lượng hồ sơ

  - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận.

  - Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

  - Các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận (nếu có).

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  - Thời hạn giải quyết

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

   UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

  - Lệ phí (nếu có)

  Theo quy định hiện hành

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

  Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 03a/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

  Không.

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  - Luật Viễn thông ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009.

  - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

  - Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

  - Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Mẫu số 03a/ĐĐN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  …… , ngày … tháng … năm …

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

  (Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố, Thị xã,  Huyện…………………

   

  Tôi đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

  Phần 1. Thông tin chung

  1. Họ và tên:…………………………………..…………………………

  Số chứng minh nhân dân: ……… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:………

  Điện thoại liên hệ: ………………. Địa chỉ thư điện tử : ….……………..………

  2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

  Tên điểm:…………………………………………………………………

  Địa chỉ………………………………………………. ………………….

  3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………cấp ngày ……tháng … …….năm ………

  Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung

  1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:……………………………………

  2. Lý do sửa đổi, bổ sung:  ……………………………………………...

  Phần 3. Tài liệu kèm theo

  - Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm;

  - Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

  Phần 4. Cam kết               

  Tôi xin cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

  2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định.

   

  CHỦ ĐIỂM

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Tải mẫu: VHTT-Mau-ho-so-T-DBI-285167-TT.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter