• Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
 • Thời gian đăng: 10/30/2018 2:50:43 PM
 • Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

  - Trình tự thực hiện:

  Bước 1. Khi thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

  Bước 2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

  - Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

  - Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

   Bước 3. Cơ quan đăng ký hợp tác xã giao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã  bàn giao đầy đủ 01 bộ hồ sơ đăng ký cho hợp tác xã và lưu giữ 01 bản sao bộ hồ sơ đó tại cơ quan đăng ký hợp tác xã. Khi bàn giao hồ sơ cho hợp tác xã, phải có giấy biên nhận có chữ ký của người trao, người nhận hồ sơ, toàn bộ hồ sơ được niêm phong và được giao cho người nhận.

    Trong trường hợp không bàn giao bộ hồ sơ đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã thì cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng lý hợp tác xã, hợp tác xã phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký hợp tác xã tại cơ quan đăng ký hợp tác xã mới.

  Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, hợp tác xã phải nộp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã được cấp trước đó.

  - Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp

  - Thành phần hồ sơ:

  - Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã;

  - Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã;

  - Bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký hợp tác xã cũ bàn giao (khi hợp tác xã tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký hợp tác xã mới).

  -  Số lượng hồ sơ:

  01 bộ

  - Thời hạn giải quyết:

  05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Tổ chức

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện.

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

  - Lệ phí (nếu có):

  Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-16 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

  - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

  Không

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012;

  - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

  - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

  Phụ lục I-16

  TÊN HỢP TÁC XÃ

  Số: ………………….

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ….. ngày….. tháng….. năm……

   

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

   

   

  Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

   

   

  Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):.................................................................

  Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký:.............................................................

  Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

  Đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã với nội dung sau:

  1. Cơ quan đăng ký hợp tác xã đã đăng ký

  Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã: ........................................................................

  Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................

  Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ............................

  Email: …………………………………………………. Website: .....................

  2. Cơ quan đăng ký hợp tác xã dự định đăng ký

  Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã: ........................................................................

  Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................

  Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ............................

  Email: …………………………………………………. Website: .....................

  Lý do thay đổi: ...................................................................................................

  Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

   

  Các giấy tờ gửi kèm:
  - …………………….
  - …………………….
  - …………………….

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  CỦA HỢP TÁC XÃ
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  Mẫu:MauTaiChinhKeHoach_7.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter