• Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
 • Thời gian đăng: 11/1/2018 3:33:11 PM
 • Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

  - Trình tự thực hiện:

   Bước 1:

  + Trưởng công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng;

  + Đối tượng hoặc người giám hộ có đơn đề nghị gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

  Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở.

  Bước 3:

  + Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đối tượng vào cơ sở.

  + Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.

  Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào cơ sở thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ của đối tượng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đưa và bàn giao đối tượng cho cơ sở.

   

  - Cách thức thực hiện:

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

  - Thành phần hồ sơ:

  Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH).

  - Số lượng hồ sơ:

  01 bộ

  - Thời hạn giải quyết:

  03 ngày làm việc.

  - Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

  Đối tượng hoặc người giám hộ đối tượng.

   

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ sở trợ giúp trẻ em các cấp.

  - Kết quả thực hiện:

  Quyết định tiếp nhận vào cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  - Lệ phí:

  Không

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

  - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

  Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định là đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định nhưng đã có quyết định không bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có nguyện vọng ở lại cơ sở.

  - Căn cứ pháp lý:

  Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.

    

  Mẫu số 01

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp trẻ em

   

  Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân (xã/phường)………………………….

   

  Tên tôi là:……………………………………………….; Giới tính…………

  Sinh ngày……………tháng…………năm…………..

  Số chứng minh thư nhân dân :……………………………………………

  Nơi cư trú/tạm trú :…………………………………………………………

  Tôi làm đơn này (trình bày hoàn cảnh, nêu lý do đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở. Trường hợp là người giám hộ thì nêu cụ thể các thông tin cá nhân của người chưa thành niên, gồm : Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi cư trú, lý do đề nghị tiếp nhận vào cơ sở)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận :……………..…….. (Họ và tên của người chưa thành niên) vào quản lý, giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp trẻ em theo quy định./.

  mẫu:Mau_TBXH_21.docx

   

  Ngày………...tháng……..năm 20…..

  Người làm đơn

  (Người chưa thành niên/Người giám hộ)

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter