• Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 • Thời gian đăng: 4/25/2017 7:58:21 AM
 • - Trình tự thực hiện:

  Bước 1. Tổ chức tôn giáo cơ sở có hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhgửi văn bản đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  Bước 2. Phòng Nội vụ xem xét văn bản và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

  Bước 3.

  + Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  + Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  - Cách thức thực hiện:

  Nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  - Thành phần hồ sơ:

  Văn bản đề nghị (theo mẫu).

  - Số lượng hồ sơ:

  01 văn bản

  - Thời hạn giải quyết:

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Tổ chức tôn giáo có hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

  - Lệ phí (nếu có):

  Không

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

  Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký (Mẫu B22, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

  - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

  Không

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

  - Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

  - Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

   

  Mẫu B22

   

                         

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   


  ………(1), ngày……tháng……năm……

   

  ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

   NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

   

  Kính gửi: (2) ……………………………………….………………...

  Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:………………………………….……...

  Trụ sở chính: ……..…………………………………………………

             

  Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội dung sau:  

  Tên hoạt động tôn giáo:…...………………………………………...

  Nội dung hoạt động:…...……………………………………………

  Người tổ chức:………………….…...………………………………

  Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………...

  Thời gian:……….…….…………………………………………….

  Địa điểm:……………………………………………………………

  Dự kiến số lượng người tham dự:…….………..…………………...

  Các điều kiện đảm bảo……………………………………………...

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

   

   

   

                       TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                   (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

  (1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

  (2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).   

   

  Tải mẫu: NOIVU-Mau-ho-so-T-DBI-285981-TT.docx

  ./.

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter