• Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
 • Thời gian đăng: 4/25/2017 7:59:10 AM
 • - Trình tự thực hiện:

  - Bước 1. Tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thường niên, đại hội gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  - Bước 2. Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

  - Bước 3.

  + Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  + Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức hội nghị, đại hội (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  - Cách thức thực hiện:

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  - Thành phần hồ sơ:

   

  - Văn bản đề nghị (theo mẫu);

  - Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo;

  - Số lượng hồ sơ:

  01 bộ

  - Thời hạn giải quyết:

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   

  Các tổ chức tôn giáo cơ sở.

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

  - Lệ phí (nếu có):

  Không

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

  Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (Mẫu B24, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

  - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

   

  Không

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

  - Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

  - Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

   

   

  Mẫu B24

   
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ………(1), ngày……tháng……năm……

  ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI

  CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

             

  Kính gửi: (2)…………………………………………………….… ..

  Tên tổ chức tôn giáo:……………………… ….…...……..………...

  Người đại diện:

  Họ và tên: ………………………..………Năm sinh………...

  Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)………………………………

  Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………….

  Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:

  Lý do tổ chức: ………………………………………………………

  Nội dung hội nghị, đại hội:………………………………………….

  Thời gian tổ chức:…………………………………………………..

  Địa điểm tổ chức: …………………...……………………………...

  Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………....

  Dự kiến số lượng người tham dự: ………………………………….

  Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

   

   

   

                   TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

               (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

   (1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

  (2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội.  

  Tải mẫu: NOIVU-Mau-ho-so-T-DBI-285982-TT.docx

  ./.

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter