• Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
 • Thời gian đăng: 10/26/2018 9:03:01 AM
 • Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

  (1) Trình tự thực hiện

  a) Trường hợp không thực hiện cấp đổi đồng loạt:

  - Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

  Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

  Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 03ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  -  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

  Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

  b) Trường hợp thực hiện cấp đổi đồng loạt theo chủ trương “dồn điền đổi thửa”:

  -  Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thoả thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

  - Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt.

  - Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.

  - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi tại Văn phòng đăng ký hoặc hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Giấy chứng nhận.

  c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

  - Xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

  - Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  - Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

  - Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  - Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp đổi giấy mới.

  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.

  Việc trao Giấy chứng nhận được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau:

  + Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp;

  + Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để quản lý.

  (2) Cách thức thực hiện

  Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  thực hiện thủ tục hành chính của UBND cấp huyện

  Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

  (3)Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp không thực hiện cấp đổi đồng loạt bao gồm:

  1. Đơn đề nghịcấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

  2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

  3. Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

  b) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp thực hiện cấp đổi đồng loạt, bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân;

  2. Bản gốc Giấy chứng nhậnđã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;

  3. Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

  4. Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt;

  5. Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).

  c) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

  (4) Thời hạn giải quyết

  10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là 50 ngày.

  Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.

  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

  (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Hộ gia đình, cá nhân.

   (6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

  - Cơ quan phối hợp :Ủy ban nhân dân cấp xã.

  (7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  - Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 

  - Giấy chứng nhận. 

   (8) Lệ phí (nếu có)

  Lệ phí địa chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

  + Tại các phường của thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay là25.000 đồng/ 1 lần cấp:

  + Tại các xã, thị trấn còn lại là: 12.500 đồng /1 lần cấp

  Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất:

   + Tại các phường của thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay là 15.000 đồng/ 1 lần cấp:

   + Tại các xã, thị trấn còn lại là:  7500 đồng /1 lần cấp

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu, hồ sơ địa chính: 10.000 đồng/ 1 lần cấp

  (9)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Đơn đề nghịcấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK

  (Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai)

  (10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

  Thửa đất nông nghiệp chuyển đổi phải trong cùng một xã, phường, thị trấn.

   (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  - Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014.

  - Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014.

  - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 7 năm 2014.

  - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.

  - Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014, có hiệu lực ngày 17 tháng 02 năm 2014.

  - Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quy định danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí; đối tượng nộp, đơn vị thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

               

   

   

   

   


   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mẫu số 10/ĐK

   

   

   

  PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

  Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

  Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

  Ngày…... / ...… / .......…

  Người nhận hồ sơ

  (Ký và ghi rõ họ, tên)

   

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

  VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

   

   

  Kính gửi: ......................................................................

   

   

  I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                 (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): ..............................................................................................

  …………………………………………….………………………………………………

  1.2. Địa chỉ(1): ………………………………..…………………………

  …………………………………………….………………………………………………

   

  2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:………………….…..…;

  2.3. Ngày cấp GCN: …… / …… / ……

   

  1. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ..............................................

  …………………………………………….………………………………………………

  4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

  Tờ bản đồ số

  Thửa đất số

  Diện tích (m2)

  Nội dung thay đổi khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

     - Thửa đất số: ………………..…….……;

     - Tờ bản đồ số: ……………………….…;

     - Diện tích: ……..…...…….................. m2

     - ………………………….…….……………

    

  4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

     - Thửa đất số: ……………..…….…….….;

     - Tờ bản đồ số: ……………..…….……....;

     - Diện tích: …….………...……............. m2   - …………………………….…………………

     …………………………….…………………

  5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)

  Loại tài sản

  Nội dung thay đổi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

    - Loại tài sản: ……………….……………;

    - Diện tích XD (chiếm đất): ................. m2;

    - .........................................................                     

  5.2. Thông tin có thay đổi:

   - Loại tài sản: ……………………………;

   - Diện tích XD (chiếm đất): .................... m2;

   - ..........................................................

     ..........................................................

     ..........................................................       

  6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

     - Giấy chứng nhận đã cấp;

  …………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………...

   

   

   

  Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ……………, ngày ...... tháng …... năm.......

  Người viết đơn

    (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

   

   

  II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

  (Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)

  Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:…….……

   …..……………………………………….……………………………………………………………...

   

  Ngày……. tháng…… năm …...

  Công chức địa chính

  (Ký, ghi rõ họ, tên)

   

   

  Ngày……. tháng…… năm …...

  TM. Uỷ ban nhân dân

  Chủ tịch

  (Ký tên, đóng dấu)

  III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

  …………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………….…………………………………………………………….

  (Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý do ).

  Ngày……. tháng…… năm …...

  Người kiểm tra

  (Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

   

  Ngày……. tháng…… năm …...

  Giám đốc

  (Ký tên, đóng dấu)

   

  (1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.

  Mẫu:TaiNguyenMT-25.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter