• Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
 • Thời gian đăng: 10/25/2018 9:27:19 AM
 • Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) (Công bố kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày  06  tháng 7  năm 2016 )

  - Số hồ sơ: T-DBI-284868-TT

  - Trình tự thực hiện:

  - Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch đã được giải quết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài(sau đây gọi là ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

  - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.

  - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

   - Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

  - Nếu thấy yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài đủ điều kiện, phù hợp quy định pháp luật, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục hộ tịch tương ứng cấp cho người yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung ghi chú vào Sổ hộ tịch theo quy định.

  * Lưu ý:

  + Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

  + Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

  + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

  + Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

  - Cách thức thực hiện:

  - Người có yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú;

  - Người thực hiện việc ghi chú thay đổi hộ tịch có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính

  - Thành phần hồ sơ

   

   

   

  * Giấy tờ phải xuất trình

  - Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài;

  - Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

  Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

  * Giấy tờ phải nộp

  - Tờ khai theo mẫu quy định.

  - Bản sao giấy tờ chứng minh việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

  -Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con của cha, mẹ đối với trường hợp người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người kia là người nước ngoài, trong trường hợp Giấy khai sinh và giấy tờ đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không ghi quốc tịch của người con.

  - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

  -  Số lượng hồ sơ

  01 bộ

  - Thời hạn giải quyết:

  Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Cá nhân

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

  - Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

  - Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người có trách nhiệm khai tử ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh/Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch.

  - Lệ phí ( nếu có):

  - 50.000 đồng/trường hợp.

  - Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

  Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi; Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con;Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch. (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp)

  - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

  Không

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật hộ tịch năm 2014;

  - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

  - Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

  - Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Điện Biên quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí; đối tượng nộp, đơn vị thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

   

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

   

  TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

         

  Kính gửi: (1)......................................................................................................

  Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .........................................................................

  Giấy tờ tùy thân: (2).................................................................................................

  Nơi cư trú: (3)...........................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Quan hệ với người được khai sinh: ........................................................................

  Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưới đây:

  Họ, chữ đệm, tên:....................................................................... ........................................

  Giới tính:....................... Dân tộc: ..................... ...........Quốc tịch: …………………

  Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:.........................

  .................................................................................................................................

  Nơi sinh: .…………………………………………………………………………

  Quê quán: ....................................................................................................................

  Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………………………………………….

  Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ………………….…

  Nơi cư trú: (3) ..............................................................................................................

  ....................................................................................................................................

  Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………….………

  Năm sinh: ....................... Dân tộc: ................... ............Quốc tịch: ……………………

  Nơi cư trú: (3) ...............................................................................................................

  Đã được đăng ký khai sinh tại(4) .................................................................................................. ....

  Giấy khai sinh số(5) ................................... cấp ngày............. /........ / ...........................

  Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   

   

  Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

  Người yêu cầu
  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

                               

   

  .....................................

   

   

   

   

   

  Chú thích:

  (1) Ghi rõ tên cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

  Ví dụ: Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

   (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

  Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

  (3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.         

  (4) Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

              (5) Ghi số, ngày, tháng, năm cơ quan nước ngoài cấp Giấy khai sinh.

   

   

      

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ

   

   

  Kính gửi: (1)..................................................................

  Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ....................................................................... ...

  Nơi cư trú: (2)....................................................................................................... ....

  Giấy tờ tùy thân: (3) ............................................................................................ ....

  Quan hệ với người đã chết: ................................................................................. ....

  Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử cho người có tên dưới đây:

  Họ, chữ đệm, tên: .........................................................  Giới tính: .................... ....

  Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................... ....

  Dân tộc: ...........................................................  Quốc tịch: ............................... ....

  Nơi cư trú cuối cùng: (2) ...................................................................................... ....

  Giấy tờ tùy thân: (3) ............................................................................................ ....

  Đã chết vào lúc: ................ giờ ........  phút, ngày ........  tháng .......  năm .......... ....

  Nơi chết: ............................................................................................................. ....

  Nguyên nhân chết: ............................................................................................. ....

  Theo (4) ............................................................................................................... ....

  số ................................................. do (5).......................................................................
  ............................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm

  Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   

   

   

   

  Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
  ......................................................

  .........................................................

  .........................................................

  .......................................................................

   

   

  Làm tại: … ngày ....... tháng ....... năm ........

  Người yêu cầu
  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

   

  ...........................................

   

   

  Chú thích:

   (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

  (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi sinh sống thực tế.         

  (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

   (4) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

   (5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

   

    

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI

   

  Kính gửi: (1).....................................................................................

  Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ................................................................................................ …

  Nơi cư trú: (2).................................................................................................................................... …

  Giấy tờ tùy thân: (3) ........................................................................................................................ …

  Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

  Họ, chữ đệm, tên:.................................................................................................... Giới tính .... …

  Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................. …

  Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ................................................... …

  Nơi cư trú: (2).................................................................................................................................... …

  Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3)..............................................................................

  Là con nuôi của:

  Họ, chữ đệm, tên cha: ……………………………………………………...............

  Năm sinh: ............. ……....... Dân tộc: ….....................Quốc tịch: …………………

  Nơi cư trú: (2) ...............................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  Họ, chữ đệm, tên mẹ: ………………………………………………………………

  Năm sinh: ......................... Dân tộc: .............................Quốc tịch: …………………

  Nơi cư trú: (2) ...............................................................................................................

  Theo (4) ............................................................................................................................................. …

  số ...............do(5).....................................cấp ngày........... tháng ........ năm ................

  Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

  Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
  .....................................................

  ........................................................

  Làm tại: …… ngày ....... tháng ....... năm ........

  Người yêu cầu
  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

   

   

   

  Chú thích:

   (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

  (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.         

  (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

   (4) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

   (5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.

   

   

   

    

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  TỜ KHAI GHI CHÚ VIỆC GIÁM HỘ, NHẬN CHA, MẸ, CON

   

  Kính gửi: (1).....................................................................................

  Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ............................................................................. ................

  Nơi cư trú: (2).................................................................................................................................... …

  Giấy tờ tùy thân: (3) ........................................................................................................................ …

  Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc(4) …..........................................................................

  cho người dưới đây:

  Họ, chữ đệm, tên:.................................................................Giới tính ……………

  Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................. …

  Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ................................................... ....

  Nơi cư trú: (2).................................................................................................................................... ....

  Giấy tờ tùy thân: (3)......................................................................................................

  : (5)............................................................. của người có tên dưới đây:

  Họ, chữ đệm, tên:................................................................................ Giới tính ......................... ....

  Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................. ....

  Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch: ................................................ ....

  Nơi cư trú: (2) ................................................................................................................................... ....

  Giấy tờ tùy thân: (3)......................................................................................................................... ....

  Đã được giải quyết theo (6) ............................................................................................................ ....

  số ...........................................................do(7)..............................................................
  ............................................................................................cấp ngày........... tháng ......... năm ......

  Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

  Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
  ........................................................

  ........................................................

  ........................................................

  .......................................................................

   

   

  Làm tại: …    ngày ....... tháng ....... năm ........

  Người yêu cầu
  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

   

  ...........................................

   

   

  Chú thích:

   (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào sổ hộ tịch.

  (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.

  (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

  (4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (giám hộ, nhận cha, mẹ, con).

  (5) Ghi rõ mối quan hệ: là cha/mẹ/người giám hộ.

  (6) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

   (7) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.

   

    

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH

   

  Kính gửi: (1).....................................................................................

   

  Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ................................................................................................ …

  Nơi cư trú: (2).................................................................................................................................... …

  Giấy tờ tùy thân: (3) ........................................................................................................................ …

  Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc(4) ........................................................................cho người có tên dưới đây:

  Họ, chữ đệm, tên:  .......................................................................................................................... …

  Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................

  Dân tộc: ..................... ...................................Quốc tịch: ................................................

  Nơi cư trú: (2).................................................................................................................................... …

  Giấy tờ tùy thân: (3) ........................................................................................................................ …

  Nội dung ghi vào sổ hộ tịch(4): ..................................................................................................... …

  ........................................................................................................................................................... …

  ........................................................................................................................................................... …

  Theo (5) ............................................................................................................................................. …

  số ................................................. do (6).......................................................................
  ........................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm ……...................

  Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

  Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
  .................................................

  ........................................................

  ........................................................

  .......................................................................

   

   

  Làm tại: …… ngày ....... tháng ....... năm ........

  Người yêu cầu
  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

   

  ...........................................

   

   

   


  Chú thích:

   (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

  (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.         

  (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

  (4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký (thay đổi hộ tịch, khai tử).

  (5) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

   (6) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký

   Mẫu: TUPHAT-T-DBI-284868-TT-11.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter