• Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (cấp huyện)
 • Thời gian đăng: 10/25/2018 9:58:12 AM
 • Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (cấp huyện)

  Số hồ sơ: T-DBI-284162-TT

  - Trình tự thực hiện:

  - Khi nhận được văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc các trường hợp quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 thì người bị thiệt hại gửi đơn yêu cầu bồi thường đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.

  - Khi nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải kiểm tra và xác định tính hợp lệ của đơn và các giấy tờ kèm theo; trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn người bị thiệt hại bổ sung.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tiến hành việc xác minh thiệt hại để làm căn cứ xác định mức bồi thường theo quy định tại Điều 18 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại theo quy định tại Điều 19 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc thương lượng, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải hoàn thành dự thảo quyết định giải quyết bồi thường. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan có trách nhiệm bồi thường có thể gửi dự thảo quyết định giải quyết bồi thường để lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

  -  Căn cứ vào kết quả xác minh thiệt hại, thương lượng với người bị thiệt hại và ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có), cơ quan có trách nhiệm bồi thường ban hành quyết định giải quyết bồi thường theo quy định tại Điều 20 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

  - Khi quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường theo quy định tại Điều 54 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.

  Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

  - Thành phần hồ sơ:

   

   

  - Đơn yêu cầu bồi thường (Mẫu 01a hoặc 01b hoặc 01c ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP);

  - Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có  thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ

  - Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.

  - Số lượng hồ sơ:

  01 bộ

  - Thời hạn giải quyết:

  - Thụ lý đơn: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ hợp lệ;

  - Xác minh thiệt hại: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày;

  - Thương lượng bồi thường: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày;

  - Quyết định giải quyết bồi thường: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thương lượng. Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày người bị thiệt hại nhận được quyết định, trừ trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý và khởi kiện ra Toà án.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cá nhân;

  - Tổ chức.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

  Uỷ ban nhân dân cấp huyện

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Quyết định hành chính.

  - Lệ phí ( nếu có):

  - Không

  - Mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Mẫu 01a hoặc 01b hoặc 01c ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP.

  - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  - Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật;

  - Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

  - Có thiệt hại thực tế xảy ra;

  - Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.

  Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại; trường hợp người thi hành công vụ và người bị thiệt hại cùng có lỗi thì Nhà nước chỉ bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người thi hành công vụ. Việc xác định thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người thi hành công vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 308 và Điều 617 Bộ luật Dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;

  - Điều 9 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

  - Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính;

  - Thông tư liên tịch 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

  - Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài Chính – Thanh tra Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
  (đối với cá nhân bị thiệt hại)

  Kính gửi: ……………………… (Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)

  Tên tôi là: ..........................................................................................................

  Địa chỉ: ..............................................................................................................

  Theo………. số…ngày….tháng….năm….của…….về việc……., Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

  1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)

  Tên tài sản: ........................................................................................................

  Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản …):

  ............................................................................................................................

  Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng): ..........................................

  Giá trị tài sản khi mua: .......................................................................................

  Giá trị tài sản khi bị xâm phạm: .........................................................................

  Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có): ............................

  ............................................................................................................................

  (Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

  Mức yêu cầu bồi thường: ...................................................................................

  ............................................................................................................................

  2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có)

  ............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

  (Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

  3. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (nếu có)

  a) Trường hợp bị tạm giữ, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh

  Số ngày bị tạm giữ/bị đưa vào trường giáo dưỡng/cơ sở giáo dục/cơ sở chữa bệnh (từ ngày…. đến ngày …………..): .........................................  ngày.

  Số tiền yêu cầu bồi thường: ...............................................................................

  b) Trường hợp sức khỏe bị xâm phạm

  Mức độ sức khỏe bị tổn hại: ................................................................................

  Số tiền yêu cầu bồi thường: ................................................................................

  4. Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe (nếu có)

  a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút, bao gồm:

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  (Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên)

  b) Chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị (nếu có):

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  (Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên)

  c) Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động

  - Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại (nếu có):

  ................................................................................................................................

  - Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có):

  ................................................................................................................................

  (Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên)

  5. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho Tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật.

   

   

  …….. ngày … tháng … năm ……
  Người yêu cầu bồi thường
  (Ký, và ghi rõ họ tên)

   

  Mẫu số 01b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
  (đối với trường hợp người bị thiệt hại chết)

  Kính gửi: ……………………… (Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)

  Tên tôi là: ..............................................................................................................

  Địa chỉ: ..................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  Là: …………….. (Ghi rõ quan hệ với người bị thiệt hại là: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, người trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại, người được người bị thiệt hại trực tiếp nuôi dưỡng).

  Được sự ủy quyền của những người sau (nếu có):

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  Theo………. số…ngày….tháng….năm….của…….về việc……., Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

  1. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  2. Chi phí cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết (nếu có)

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  (Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên)

  3. Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có)

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  (Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền cấp dưỡng trên)

  4. Chi phí mai táng

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  (Kèm theo giấy chứng tử)

  5. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho Tôi theo quy định của pháp luật.

  Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn
  (Về mối quan hệ giữa người yêu cầu bồi thường và người bị thiệt hại đã chết)
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  …….. ngày … tháng … năm ……
  Người yêu cầu bồi thường
  (Ký, và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu số 01c (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
  (đối với tổ chức bị thiệt hại)

  Kính gửi: ……………………… (Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)

  Tên tổ chức: ..........................................................................................................

  Địa chỉ: ..............................................................................................................

  Theo………. số…ngày….tháng….năm….của…….về việc……., Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

  1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)

  Tên tài sản: ........................................................................................................

  Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản …):

  ............................................................................................................................

  Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng): ..........................................

  Giá trị tài sản khi mua: .......................................................................................

  Giá trị tài sản khi bị xâm phạm: .........................................................................

  Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có): ............................

  ............................................................................................................................

  (Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

  Mức yêu cầu bồi thường: ...................................................................................

  ............................................................................................................................

  2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có)

  ............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

  (Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

  3. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho Tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật.

   

   

  …….. ngày … tháng … năm ……
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Chữ ký, dấu)

   Mẫu:TUPHAT-T-DBI-284162-TT-16.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter