• Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
 • Thời gian đăng: 4/25/2017 7:56:29 AM
 • - Trình tự thực hiện:

  Bước 1. Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành gửi văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  Bước 2. Phòng Nội vụ xem xét văn bản thông báo, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

  - Cách thức thực hiện:

  Nộp hồ sơ trực tiếp tai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  - Thành phần hồ sơ:

   

  Văn bản thông báo (theo mẫu).

  - Số lượng hồ sơ:

  01 bản

  - Thời hạn giải quyết:

   

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Tổ chức tôn giáo có chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo.

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   

  - Lệ phí (nếu có):

  Không

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

  Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B19, Thông tư số 01/2013/TT- BNV ngày 25/3/2013).

  - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

  Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nội vụ) nơi đi chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển.

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

  - Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

  - Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

   

  Mẫu B19

   

                                                                                     

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ………(1), ngày……tháng……năm……

   

  THÔNG BÁO

  Về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

   

  Kính gửi: (2)…………………….…………………………………

  Tên tổ chức tôn giáo: …...…………….…...……..…………………

  Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………

  Trụ sở chính: ……………………………………………………….

  Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

  Họ và tên: …………………………..…………Năm sinh………….

  Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ……………………………………

  Giấy CMND số:….......Ngày cấp……….Nơi cấp:……..……

  Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………….

  Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:…………………..

  Nơi thuyên chuyển đến:………. …………………………………....

  Lý do thuyên chuyển:………….……………………………………

   

   

  TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

   (Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ tên, chức vụ)

  (1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

  (2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển.

  Tải mẫu: NOIVU-Mau-ho-so-T-DBI-285979-TT.docx

  ./.

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter