• Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
 • Thời gian đăng: 11/1/2018 3:15:59 PM
 • Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (Công bố chuẩn hóa tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 03/6/)

  - Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ làm hồ sơ theo quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã có trách nhiệm xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc (trừ những thông tin về HIV của đối tượng). Hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Trường hợp có khiếu nại trong thời gian niêm yết thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

  Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm bảo trợ xã hội tiến hành xác minh về hồ sơ, nhân thân, hoàn cảnh thực tế của đối tượng trước khi Quyết định đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.

  Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ của đối tượng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả kết quả bằng Văn bản thông qua đường bưu điện gửi tới UBND cấp huyện, cấp xã và Gia đình đối tượng

  Bước 7. Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm.

  - Cách thức thực hiện:

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

  - Thành phần hồ sơ:

  + Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ.

  + Sơ yếu lý lịch của đối tượng.

  + Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).

  + Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em (trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 16 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).

   + Văn bản xác nhận hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng sức khỏe và tật bệnh của đối tượng.

   + Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã.

  + Văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và cấp huyện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên.

  - Số lượng hồ sơ:

  01 bộ

  - Thời hạn giải quyết:

  39 ngày làm việc kể từ khi Đối tượng hoặc người giám hộ làm đơn gửi UBND xã (bao gồm: 22 ngày làm việc tại cấp xã, 10 ngày làm việc tại cấp huyện, 7 ngày làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

  - Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

  Cá nhân (là đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hoặc người giám hộ của đối tượng).

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

  - Kết quả thực hiện:

  Quyết định tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên

  - Lệ phí (nếu có):

  Không

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai (Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC), gồm:

   + Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình; người thân; người giám hộ (theo mẫu số 08);

   + Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (theo mẫu số 09);

   +Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ).

  + Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã (theo mẫu số 10).

  - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

  Không

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

  - Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định  số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

   - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

  - Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động- TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP;

  - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

  Mẫu số 1a

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  ngày 24 tháng 10 năm 2014)

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

  (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5
   Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

   

  Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

   

  1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………….

  Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………

  Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...

  2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………...

  Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………

  …………………………………………………………………………………...

  3.  Tình trạng đi học          

  Chưa đi học (Lý do:..........................................................................................................)

  Đã nghỉ học (Lý do: .........................................................................................................)

  Đang đi học (Ghi cụ thể): ................................................................................................)

  4. Có thẻ BHYT không?        Không               Có

  5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

  Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/…….

  Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/…….

  Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../….

  Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..…/…….

  6. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có

  7. Có khuyết tật không?      Không     Có (Dạng tật …………………….……….

                                                                                        Mức độ khuyết tật ………….… ……)

  8. Thông tin về mẹ của đối tượng………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

   

  9. Thông tin về cha của đối tượng………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

   

  Thông tin người khai thay

  Giấy CMND số:………………………….…..

  Ngày cấp:…………………………………….

  Nơi cấp:……………………………………...

  Quan hệ với đối tượng:…………………........

  Địa chỉ:………………………………………

  Ngày....... tháng ....... năm 20...

  Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

   

   

   

  Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

   

  Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …………….…………..

  đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………….……..

  và họp ngày ….tháng……năm……thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ………………………......………................

  …………………………………………………………………………………...

  …………………………………………………………………………………...

  ………………………………………………………………………………….Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

   

  THƯ KÝ

                         (Ký, ghi rõ họ tên)

      

  Ngày ..... tháng ..... năm 20…

  CHỦ TỊCH

   (Ký, đóng dấu)

   

   


  Mẫu số 1b

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  ngày 24 tháng 10 năm 2014)

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

      (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5
  Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

  ________

   

  Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

   

  1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………….

  Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………

  Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...

  2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………...

  Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………

  …………………………………………………………………………………...

  3.  Tình trạng đi học          

  Chưa đi học (Lý do:............................................................................................)

  Đã nghỉ học (Lý do: ...........................................................................................)

  Đang đi học (Ghi cụ thể: ...................................................................................)

  4. Có thẻ BHYT không?        Không               Có

  5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

  Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/…….

  Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/…….

  Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../….

  Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..…/…….

  6. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có

  7. Thời điểm phát hiện nhiễm  HIV …………………………………….………

  8. Có khuyết tật không?      Không     Có (Dạng tật ………………………….

                                                                     Mức độ khuyết tật ………….………..)

   

  9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể)………………...………………….…

  ……………………………………………………….……………………………

  ……………………………….…………..…………………………………………

   

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

   

   

  Thông tin người khai thay

  Giấy CMND số:………………………….…..

  Ngày cấp:…………………………………….

  Nơi cấp:……………………………………...

  Quan hệ với đối tượng:…………………........

  Địa chỉ:………………………………………

  Ngày....... tháng ....... năm 20...

  Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay

   phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

   

   

   

  Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

   

  Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …….…………………..

  đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………...………

  và họp ngày ….…tháng……...năm……thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ..……………………………………

  ……………………………………………………………………...……………

  ………..……………………………………………………….……………….

  Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

   

  THƯ KÝ

                      (Ký, ghi rõ họ tên)

      

  Ngày ..... tháng ..... năm 20…

  CHỦ TỊCH

   (Ký, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu số 1c

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  ngày 24 tháng 10 năm 2014)

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

      (Áp dụng đối với  đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

  _________________

   

  Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

   

  1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………….

  Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………

  Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...

  2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………...

  Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? …………………………….………………

  …………………………………………………………………………………...

  3. Có thẻ BHYT không?     Không   Có

  4. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có

  5. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích heo quy định) ……………………………………………………………

  6. Số con đang nuôi………………. người. Trong đó dưới 16 tuổi ……..người;

   từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao

  đẳng, đại học………. người.

  7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình trạng đi học, chế độ chính sách đang hưởng)……………………………………

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

   

  8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ nhất)…………….

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................

   

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

   

   

  Thông tin người khai thay

  Giấy CMND số:……………….………….…..

  Ngày cấp:…………………….……………….

  Nơi cấp:…………………….………………...

  Quan hệ với đối tượng:…….……………........

  Địa chỉ:…………………….…………………

  Ngày....... tháng ....... năm 20...

  Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay  phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

   

   

   

  Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

   

  Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ……...………………..

  đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ………..……………...……

   và họp ngày …    tháng…….năm……thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ  thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):

  ..………………………..………………………………………………….……

  ……………..………………………………………………………...…………

  ………..………..………………………………………………….……………

  Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

   

  THƯ KÝ

                         (Ký, ghi rõ họ tên)

      

  Ngày ..... tháng ..... năm 20…

  CHỦ TỊCH

   (Ký, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu số 1d

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  ngày 24 tháng 10 năm 2014)

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

  (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

   

  Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

   

  1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………….

  Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………

  Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...

  2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………...

  Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………

  …………………………………………………………………………………...

  3. Có thẻ BHYT không?        Không      Có

  4. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

  Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..…

  Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/……

  Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../……

  Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/……

  5. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có

  6. Có khuyết tật không?      Không     Có (Dạng tật ……………………….

                                                                     Mức độ khuyết tật ……………….…..)

  7. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích theo quy định) …………………..……………………………..

  8. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Nếu có, ghi cụ thể  họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở,  việc làm, thu nhập):………………………………………….

  ………………………………………………………….………………………..

  …………………………………………………………….……………………..

  9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc)

  …………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………..

   

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

   

   

  Thông tin người khai thay

  Giấy CMND số:……………….………….…..

  Ngày cấp:…………………….……………….

  Nơi cấp:…………………….………………...

  Quan hệ với đối tượng:…….……………........

  Địa chỉ:…………………….…………………

  Ngày....... tháng ....... năm 20...

  Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay

  phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

   

   

   

  Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

   

  Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ….………….………...

  đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………………

  và họp ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau (Ghi 

  cụ thể diện chính sách, chế độ hượng, thời gian):…………………………………

  …………………………………………..………………………………………

  …………………………………………..………………………………………

  ……………………………………..……………………………………………

  Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

   

  THƯ KÝ

  (Ký, ghi rõ họ tên)

      

  Ngày ..... tháng ..... năm 20..

  CHỦ TỊCH

   (Ký, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   


                                                                 Mẫu số 1đ

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  ngày 24 tháng 10 năm 2014)

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

    (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

   

   

  Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

   

  1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………….

  Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………

  Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...

  2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………...

  Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………

  …………………………………………………………………………………...

  3.  Tình trạng đi học          

  Chưa đi học (Lý do:.............................................................................................)

  Đã nghỉ học (Lý do: ............................................................................................)

  Đang đi học (Ghi cụ thể: ....................................................................................)

  4. Có thẻ BHYT không?        Không             Có

  5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

  Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..…

  Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/……

  Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../……

  Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/……

  6. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có 

  7. Dạng khuyết tật:  ................................. Mức độ khuyết tật:..............................

  8. Có tham gia làm việc không?  Không           Có

  a) Nếu có thì đang làm gì…………………, thu nhập hàng tháng …………..đồng

  b) Nếu không thì ghi lý do: …………..……….…………………………………. 

  9. Tình trạng hôn nhân:…………………………………………………………

  10. Số con (Nếu có):............ người. Trong đó, dưới 36 tháng tuổi:........... người.

  11. Khả năng tự phục vụ?

  ...............................................................................................................................

  12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng:………………...

  …………………………………………………………………………………...

  ……………………...……………………………………………………………

   

        Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

   

   

  Thông tin người khai thay

  Giấy CMND số:……………….………….…..

  Ngày cấp:…………………….……………….

  Nơi cấp:…………………….………………...

  Quan hệ với đối tượng:…….……………........

  Địa chỉ:…………………….…………………

  Ngày....... tháng ....... năm 20...

  Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay

  phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

   

   

   

  Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

   

          Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …………………

  đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………………

  và họp  ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):…………………………………...

  .………………………………...……………………………………………..

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

           Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

   

  THƯ KÝ

  (Ký, ghi rõ họ tên)

      

  Ngày ..... tháng ..... năm 20…

  CHỦ TỊCH

   (Ký, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu số 8

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  ngày 24 tháng 10 năm 2014)

   

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

   

  Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân……………..

   

  Tên tôi là: ....................  Sinh ngày......tháng......năm ........

  Hiện đang cư trú tại ……………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………..

  Tôi làm đơn này trình bày hoàn cảnh (Nêu cụ thể hoàn cảnh đối tượng, gia đình)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc trình cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận........................................ vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định./.

   

   

   

  Ngày....... tháng ....... năm 20...

  Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

                                                                                                                                     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Mẫu số 9

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  ngày 24 tháng 10 năm 2014)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  SƠ YẾU LÝ LỊCH 

  (Áp dụng đối với đối tượng tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội)

   

  1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………

  Tên thường gọi: .................................................................................................................. ..

  2. Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ ……                  3.Giới tính: ………………….

  4. Dân tộc: …………….

  5. Giấy CMND số ………….. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:………..………….

  6. Hộ khẩu thường trú:  ………….……………………………………………….

  7. Nơi ở (Ghi rõ địa chỉ):…………………..…………………………...………..

  8. Trình độ văn hóa:……….. ………………………………..…………………..

  9. Tình trạng sức khỏe (Ghi cụ thể trình trạng bệnh tật):………………………..

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  10. Khi cần báo tin cho (Tên, địa chỉ, số điện thoại): .................................................. ….

  ……………………………………………………………………………………

  11. Quan hệ gia đình (Ghi đầy đủ bố mẹ, vợ chồng, con và anh chị em ruột)

  Số

  TT

  Họ và tên

  Quan

  hệ

  Tuổi

  Nghề nghiệp

  Nơi ở

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

   

   

  Ngày…… tháng….. năm 20…

  Người khai

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

  Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………………………………... xác nhận Ông/bà/cháu ………………………. .có hoàn cảnh như trên là đúng./.

                                                                                  Ngày…… tháng….. năm 20…

                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)


   

   

   

  Mẫu số 10

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  ngày 24 tháng 10 năm 2014)

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  BIÊN BẢN

  Họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội

  xã/phường/thị trấn…………………….

  _______

  1. Thời gian (Ghi thời gian, ngày, tháng, năm) …………………………………

  2. Địa điểm ………………………………………………………………………

  3. Thành phần

  3.1. Thành viên Hội đồng có mặt (Ghi họ tên, chức danh):

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  3.2. Thành viên Hội đồng vắng mặt (Ghi họ tên, chức danh):

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  3.3. Đại biểu dự khác (Nếu có):  ………………………………………………….

  4. Nội dung họp: 

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  5. Tóm tắt diễn biến buổi họp (Ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận)

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  6. Kết luận của Hội đồng (Ghi cụ thể các trường hợp xét duyệt đủ điều kiện, không đủ điều kiện hưởng chính sách, lý do):

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  Hội nghị kết thúc hồi .. .  giờ . . . phút, ngày . . . tháng . . . năm ……Biên bản này được làm thành … bản, gửi kèm hồ sơ đối tượng… bản và lưu … bản.

   

  THƯ KÝ

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

  Ngày ..... tháng ..... năm 20…

  CHỦ TỊCH

  (Ký, đóng dấu)

  Mẫu:Mau_TBXH_8.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter