• THÔNG BÁO Lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022
 • Thời gian đăng: 7/22/2022 8:36:21 AM
 • UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ
  HĐ XÉT TUYỂN CC,VC
  Số:   53     /TB-HĐXT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Mường Nhé, ngày  21   tháng  7 năm 2022
  THÔNG BÁO
  Lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
  thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022
  Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND huyện Mường Nhé v/v thành lập Hội đồng xét tuyển công chức thuộc UBND huyện Mường  Nhé  năm  2022;  Quyết  định  số  663/QĐ-UBND  ngày  12/7/2022  của UBND  huyện  Mường  Nhé  v/v  thành lập  Hội đồng  xét  tuyển  viên  chức  thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022;
  Theo  báo  cáo  số  137/BC-BKTPDT  ngày  18/7/2022  của  Ban  Kiểm  tra phiếu dự tuyển về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2022;
  Hội  đồng  xét  tuyển  công  chức,  viên  chức  huyện  Mường  Nhé  năm  2022 thông báo nội dung, lịch kiểm tra, sát hạch như sau:
  1. Nội dung sát hạch phỏng vấn:
  - Kiến thức chung:
  + Đối với công chức: Luật cán bộ công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
  + Đối với viên chức: Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung  một  số  Điều  của  Luật  cán  bộ,  công  chức  và  Luật  Viên  chức  ngày 25/11/2019;
  - Kiến thức chuyên ngành: Chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí dự tuyển.
  2. Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch:
  - Thời gian: 01 ngày; Thứ 4, ngày 27/7/2022, cụ thể:
  + Buổi sáng bắt đầu từ: 7h30’ đến 11h00’
  + Buổi chiều bắt đầu từ: 14h00’ đến 17h00’
  - Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường Nhé.
  3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch, phỏng vấn vòng 2 được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, phòng Nội vụ, trụ sở UBND các xã và khu vực sát hạch.
  (Có danh sách kèm theo)

  Các thí sinh tham gia dự tuyển vòng 2 xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu trước khi vào phòng thi Trên đây là Thông báo lịch sát hạch xét tuyển công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022 của Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức huyện Mường Nhé./.

  Nơi nhận:

  - Sở Nội vụ;                                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

  - TT. Huyện ủy;                                                                                                           CHỦ TỊCH

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Hội đồng XT;                                                                                               NGUYỄN VĂN HƯNG (Đã Ký)

  - BTC. Huyện ủy;

  - Các Ban giúp việc của HĐ;

  - UBND các xã;

  - Trang TTĐT huyện Mường Nhé;

  - Thí sinh dự tuyển;

  - Phòng Nội vụ (03b);

  - Lưu HĐXT.

  UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ

  HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN CCVC 

  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH VÒNG 2, KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2022

  (Kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐXT ngày     /7/2022 của Hội đồng xét tuyển CCVC)

  Stt

  Họ và tên

  Ngày tháng năm sinh

  Giới tính

  Dân tộc

  Chỗ ở hiện nay

  Chuyên môn

  Các chứng chỉ

  Ưu tiên

  Ghi Chú

  Trình độ

  Chuyên ngành

  Trường đào tạo

  Tin học

  Ngoại ngữ

  I. PHÒNG NỘI VỤ (Yêu cầu CM: Quản lý đất đai; Trắc địa bản đồ)

   

  1

  Lầu A Làng

  06/12/1993

  Nam

  Mông

  Đoàn Kết, Chung Chải,

  Mường Nhé, Điện Biên

  Đại học

  Quản lý đất đai

  Đại Nông lâm Thái Nguyên

  Tin học CB

  Anh A2

  Dân tộc thiểu số

  0326.086.365

  2

  Lê Xuân Thành

  05/08/1995

  Nam

  Kinh

  TDC1, Mường Nhé, Mường

  Nhé, Điện Biên

  Đại học

  Quản lý đất đai

  Đại học Lâm nghiệp

  B

  Anh B

  Không

  0368.728.552

  3

  Chang Mé Nhù

  08/4/1995

  Nữ

  Hà Nhì

  Sen Thượng, Sen Thượng,

  Mường Nhé, Điện Biên

  Đại học

  Quản lý đất đai

  Đại Nông lâm Thái Nguyên

  IC3

  Anh B

  Dân tộc thiểu số

  0394.088.268

  II. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Yêu cầu CM: Tài nguyên - Môi trường; Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên nước; Thủy lợi)

   

  1

  Tẩn Láo Sử

  05/4/1996

  Nam

  Dao

  Pá Mỳ 2, Pá Mỳ, Mường

  Nhé, Điện Biên

  Đại học

  Quản lý tài nguyên môi trường

  Đại học Tây bắc

  Tin học CB

  Anh B

  Dân tộc thiểu số

  0352.550.956

  2

  Tòng Văn Tuân

  02/10/1994

  Nam

  Thái

  Bản Yên, Mường Toong,

  Mường Nhé, Điện Biên

  Đại học

  Quản lý tài nguyên môi trường

  Đại học Tây bắc

  Tin học CB

  Anh B

  Dân tộc thiểu số

  0342.005.639

  3

  Lò Thị Thu

  26/11/1996

  Nữ

  Thái

  A Pa Chải, Sín Thầu,

  Mường Nhé, Điện Biên

  Đại học

  Quản lý tài nguyên môi trường

  Đại học Tây bắc

  Tin học CB

  Anh B

  Dân tộc thiểu số

  0969.987.348

   

  Stt

  Họ và tên

  Ngày tháng năm sinh

  Giới tính

  Dân tộc

  Chỗ ở hiện nay

  Chuyên môn

  Các chứng chỉ

  Ưu tiên

  Ghi Chú

  Trình độ

  Chuyên ngành

  Trường đào tạo

  Tin học

  Ngoại ngữ

  4

  Chang A Dì

  15/3/1992

  Nam

  Mông

  Suối Voi, Leng Su Sìn,

  Mường Nhé, Điện Biên

  Đại học

  Quản lý tài nguyên môi trường

  Đại học Tây bắc

  Tin học CB

  Anh B

  Dân tộc thiểu số

  0942.387.876

  5

  Nguyễn Văn Tuấn

  02/9/1997

  Nam

  Kinh

  Hợp Thành, Núa Ngam,

  Điện Biên, Điện Biên

  Đại học

  Kỳ Thuật môi trường

  Đại học Giao thông vận tải

  Tin học CB

  Anh B1

  Không

  0362.885.691

  6

  Sùng A Mính

  27/7/1994

  Nam

  Mông

  Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên

  Đại học

  Quản lý tài nguyên môi trường

  Đại học Tây bắc

  Tin học CB

  Anh B

  Dân tộc thiểu số

  0344.164.223

  III. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP (Yêu cầu CM: Nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Nông học; Khoa học môi trường )

  1

  Lý A Chu

  04/02/1985

  Nam

  Mông

  Thanh Minh, TP. Điện Biên

  Phủ, Điện Biên

  Đại học

  Kinh tế nông nghiệp

  Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Tin học CB

  Anh C

  Dân tộc thiểu số

  0379.303.135

  IV. VĂN PHÒNG HĐND-UBND (Yêu cầu CM: Kinh tế tổng hợp; Tài chính; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Tài chính tín dụng  )

  1

  Đặng Trọng Hùng

  28/9/1998

  Nam

  Kinh

  Tổ 7, Thanh Bình, Tp. Điện

  Biên Phủ, Điện Biên

  Đại học

  Kế toán

  Đại học kinh tế quốc dân

  Tin học CB

  TOEIC (A2)

  Không

  0824.528.998

  V. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH(Yêu cầu CM: Kinh tế; Tài chính; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Tài chính tín dụng  )

  1

  Quàng Thị Phương

  20/5/1991

  Nữ

  Thái

  Đoàn Kết, Chung Chải,

  Mường Nhé, Điện Biên

  Đại học

  Kế toán

  Đại học Tây bắc

  Tin học CB

  Anh bậc 2

  Dân tộc thiểu số

  0989.485.366

  VI. PHÒNG NỘNG NGHIỆP & PTNN (Yêu cầu CM: Thủy lợi; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Lâm sinh )

  Stt

  Họ và tên

  Ngày tháng năm sinh

  Giới tính

  Dân tộc

  Chỗ ở hiện nay

   

  Chuyên môn

  Các chứng chỉ

  Ưu tiên

  Ghi Chú

  Trình độ

  Chuyên ngành

  Trường đào tạo

  Tin học

  Ngoại ngữ

  1

  Lỳ Go Po

  10/4/1994

  Nam

  Hà Nhì

  Đoàn Kết, Chung Chải,

  Mường Nhé, Điện Biên

  Đại học

  Lâm nghiệp

  Đại học Nông lâm Thái

  Nguyên

  Tin học CB

  Anh C

  Dân tộc thiểu số

  0976.759.581

  2

  Liêu Ngọc Mai

  16/7/1993

  Nữ

  Xạ Phang

  Mường Nhé, Mường Nhé,

  Điện Biên

  Đại học

  Thủy Văn-

  Quản lý và giảm nhẹ thiên

  tai

  Đại học Thủy

  Lợi

  Tin học CB

  Anh B

  Dân tộc thiểu số

  0985.230.870

  3

  Sùng A Chìa

  03/02/1994

  Nam

  Mông

  Tìa Ghếnh, Xa Dung, Điện

  Biên Đông, Điện Biên

  Đại học

  Lâm nghiệp

  Đại học Nông lâm Thái

  Nguyên

  B

  Anh B

  Dân tộc thiểu số

  0963.146.362

  4

  Lầu A Nhìa

  15/10/1997

  Nam

  Mông

  Pà Hốc, Co Tòng, Thuận

  Châu, Sơn La

  Đại học

  Lâm sinh

  Đại học Nông lâm Thái

  Nguyên

  Tin học CB

  Anh bậc 2

  Dân tộc thiểu số

  0336.758.059

  Danh sách này có 16 gười

  UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ

  HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN CCVC

  DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH VÒNG 2, KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2022

  (Kèm theo Thông báo:         /TB-HĐXT ngày     /  7/2022 của Hội đồng xét tuyển CCVC)

  Stt

  Họ và tên

  Ngày tháng năm sinh

  Dân tộc

  Chỗ ở hiện nay

  Chuyên môn

  Các chứng chỉ

  Ghi chú

  Trình độ

  Chuyên ngành

  Trường đào tạo

  Tin học

  Ngoại ngữ

  Ưu tiên

   I. PHÒNG NỘI VỤ(Yêu cầu CM: Quản lý đất đai; Trắc địa bản đồ)

  1

  Giàng Ly Thu

  20/4/1996

  Mông

  Đoàn Kết, Chung Chải,

  Mường Nhé, Điện Biên

  Đại học

  Quản lý nhà nước

  Đại học Nội vụ

  Tin học

  CB

  TOEIC (A2)

  Dân tộc thiểu số

  0332.886.256

  II. PHÒNG NỘNG NGHIỆP & PTNN (Yêu cầu CM: Thủy lợi; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Lâm sinh )

  1

  Lường Văn Thủy

  14/01/1994

  Thái

  Vánh 2, Chiềng Đông,

  Tuần Giáo, Điện Biên

  Đại học

  Bảo vệ thực vật

  Đại học Tây bắc

  Tin học

  CB

  Anh B

  Dân tộc thiểu số

  0985.479.061

  DS này gồm 02 người

  CHI TIẾT PDF TẠI ĐÂY: 13-TB-lich-sat-hach_tudxmn-19-07-2022_09h28p07-21-07-2022_08h42p10-_signed.pdf

  13-DS-du-DK-21-07-2022_08h41p50-_signed.pdf

 • Các tin khác:
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng (điểm phỏng vấn) viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022
  BÁO CÁO tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2022
  THÔNG BÁO Kết quả xét vòng 1, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và nội dung, hình thức sát hạch xét tuyển viên chức thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022
  Thông Báo: Tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Năm 2022
  Thông Báo: Tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Năm 2022
  THÔNG BÁO V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter