• THÔNG BÁO Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa IV
 • Thời gian đăng: 6/23/2020 8:51:15 AM
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  HUYỆN MƯỜNG NHÉ

   

  Số:   71/TB-HĐND

   

                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                                                                Mường Nhé, ngày 15 tháng 7 năm 2020

   

  THÔNG BÁO

  Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa IV

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND số 87/2015/QH13, ngày 20/11/2015;

  Sau khi thống nhất với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các Ban của HĐND và các cơ quan hữu quan liên quan, Thường trực HĐND huyện thông báo phân công các cơ quan chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa IV như sau:

              I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

            - Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện sẽ họp trong  02 ngày, ngày 09-10/7/2020.

            + Họp trù bị: 7 giờ 00 phút, ngày 09/7/2020.

            + Khai mạc: 7 giờ 30 phút, ngày 09/7/2020.

            - Tại trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện Mường Nhé.

              II. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN CHUẨN BỊ.

            1. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND huyện.

            2. Báo cáo kết quả giám sát Việc thực hiệncác kiến nghị, đề xuất trong báo cáo kết quả giam sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2019”.

            3. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020.

            4. Báo cáo kèm theo Tờ trình đề nghị HĐND huyện phê chuẩn quyết toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019.

            5. Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021.

            6. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

  7. Tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

            8. Gợi ý những nội dung thảo luận tại tổ và chia tổ thảo luận.

            Dự thảo Nghị quyết:

            1. Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021.

  2. Phê chuẩn quyết toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019.

            3. Việc thực hiệncác kiến nghị, đề xuất trong báo cáo kết quả giam sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2019.

            4. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

              III. UBND HUYỆN CHUẨN BỊ.

            1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

            2. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện.

            3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Giải pháp tổ chức điều hành dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.

            4. Báo cáo kèm theo Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2019.

            5. Báo cáo công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

            6. Báo cáoviệc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

            7. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

            8. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND khóa IV.

  9. Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND  huyện với  Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện.

  10. Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

  11. Tờ trình Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

  12. Tờ trình kèm hồ sơ về việc đề nghị điều chỉnh một số tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn huyện Mường Nhé.

  13. Tờ trình kèm hồ sơ đề nghị xác định các tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn huyện Mường Nhé.

  14. Tờ tình về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chowng trình MTQG XD NTM naowm 2020.

            Dự thảo Nghị quyết:

    1. Nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng cuối năm 2020 huyện Mường Nhé.

            2. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2019.

            3. Miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

  4. Công  nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

  5. Về việc điều chỉnh một số tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn huyện Mường Nhé.

  6. Xác định các tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn huyện Mường Nhé.

  7. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình MTQG XD NTM năm 2020

              IV. ỦY BAN MTTQ HUYỆN.

            Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ với HĐND, UBND, Đại biểu HĐND huyện.

              V. TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN.

            Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

              VI. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN.

            Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

              VII. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.

            Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

              VIII. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN.

            1. Ban Kinh tế - Xã hội.

            - Phối hợp với các Ban của HĐND huyện thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 (Lĩnh vực kinh tế-ngân sách, Văn hóa - xã hội và tổng hợp chung Báo cáo thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020).

            - Tổ chức thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và những giải pháp tổ chức điều hành dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.

            - Tổ chức thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Mường Nhé năm 2019.

            - Tổ chức thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình MTQG XD NTM năm 2020.

  - Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban.

            2. Ban Pháp chế.

            - Phối hợp với các Ban của HĐND huyện thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020(Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại và tổng hợp chuyển Thường trực HĐND huyện).

            - Tổ chức thẩm tra các báo cáo của các cơ quan, đơn vị:

            +Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

            + Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

            +Báo cáo kết qủa thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

            + Báo cáo công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

            +Báo cáoviệc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

            +Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

  - Báo cáo Kết quả giám sátCông tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2019.

            - Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban.

            - Tổ chức thẩm tra Tờ trình kèm hồ sơ và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh một số tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn huyện Mường Nhé.

  - Tổ chức thẩm tra Tờ trình kèm hồ sơ và dự thảo Nghị quyết đề nghị xác định các tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn huyện Mường Nhé.

            3. Ban Dân tộc.

            - Phối hợp với các Ban của HĐND huyện thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020(Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và tổng hợp chuyển Thường trực HĐND huyện).

  - Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã được phục viên, xuất ngũ, thôi việc trên địa bàn huyện Mường Nhé từ năm 2012 đến năm 2019.

   - Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban.

  IX. PHÒNG NỘI VỤ

  Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện: Tham mưu cho Thường trực HĐND huyện về quy trình, thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND, bầu bổ sung  Ủy  viên UBND huyện   cho  thôi  làm  nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

              X.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

            1. Thường trực HĐND huyện.

  Chủ trì phối hợp và phân công UBND, các Ban của HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung liên quan kỳ họp. Điều hoà, phối hợp với các Ban của HĐND huyện tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên đảm bảo tiến trình xây dựng các nội dung trình kỳ họp có hiệu quả và chất lượng theo quy định của Luật.

            2. Uỷ ban nhân dân huyện.

            - Chịu trách nhiệm chuẩn bị và chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thành các Báo cáo, Tờ trình, Đề án và Dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo quy định của Luật và chuyển các Báo cáo, Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết đến Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện chậm nhất là ngày 30/6/2020 để phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định văn bản phục vụ kỳ họp.

            3. Các cơ quan, đơn vị:

            Các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi Cục thi  hành  án dân sự hoàn thành gửi Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyệnchậm nhất là ngày 30/6/2020 để phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định văn bản phục vụ kỳ họp.

            (Thống nhất số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm của các đơn vị tính từ ngày     01/01/2020 đến ngày 30/6/2020)

            4. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện.

            - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp và đón tiếp đại biểu về dự kỳ họp.

            - Phối hợp với phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa -Truyền thanh-Truyền hình huyện làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, đảm bảo phát điện khi mất điện lưới, chuẩn bị tốt công tác loa, micro ...vv phục vụ kỳ họp thứ12 của HĐND huyện.

            5. Trung tâm Văn hóa -Truyền thanh-Truyền hình huyện

            Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khóa IV trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của luật.

            Trên đây là Thông báo phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa IV, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan hữu quan chủ động thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo quy định./.

  Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy;

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ UBND huyện;

  - UB MTTQ huyện;

  - Các Ban của HĐND huyện;

  - Các cơ quan: VP Huyện ủy, VP HĐND-UBND, Nội vụ, Văn hóa và TT, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh-Truyền hinh;

  - Tòa án ND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án DS, Công an huyện;

  - Các đại biểu HĐND huyện;

  - Thường trực HĐND, UBND các xã;

  - Lưu VT.

  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Lò Văn Chiên (Đã ký)

   

 • Các tin khác:
  Thông Báo: Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Nhé năm 2020
  Thông Báo: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Mường Nhé
  THÔNG BÁO : Lịch kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mường Nhé 2019
  Thông Báo: Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường), HĐND huyện khóa IV
  Thông Báo: Về việc bổ sung thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2019
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter