QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng (điểm phỏng vấn) viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022

Đăng ngày 04 - 01 - 2023
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG NHÉ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1732/QĐ-UBND Mường Nhé, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng (điểm phỏng vấn) viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG NHÉ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng (điểm phỏng vấn) viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022 do Hội đồng xét tuyển viên chức của huyện tổ chức ngày 24-25/12/2022:
1. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Mầm non: Có 29 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: 24 thí sinh tham gia phỏng vấn, 05 thí sinh bỏ phỏng vấn.
2. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Tiểu học văn hóa: Có 3 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 3 thí sinh tham gia phỏng vấn.
3. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Giáo dục thể chất (cấp Tiểu học): Có 03 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 02 thí sinh tham gia phỏng vấn, 01 thí sinh bỏ phỏng vấn.
4. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Giáo dục công dân: Có 26 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 17 thí sinh tham gia phỏng vấn, 09 thí sinh bỏ phỏng vấn.
5. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Lịch sử: Có 07 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 05 thí sinh tham gia phỏng vấn, 02 thí sinh bỏ phỏng vấn.
6. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Giáo dục thể chất (cấp THCS): Có 04 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 04 thí sinh tham gia phỏng vấn

7. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Địa lý: Có 09 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 07 thí sinh tham gia phỏng vấn, 02 thí sinh bỏ phỏng vấn.

8. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Hóa học: Có 01 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 01 thí sinh tham gia phỏng vấn.
9. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Sinh học: Có 03 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 02 thí sinh tham gia phỏng vấn, 01 thí sinh bỏ phỏng vấn.
10. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Toán học: Có 02 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 01 thí sinh tham gia phỏng vấn, 01 thí sinh bỏ phỏng vấn.
11. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Vật lý: Có 02 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 01 thí sinh tham gia phỏng vấn, 01 thí sinh bỏ phỏng vấn.
12. Phỏng vấn vị trí tuyển dụng giáo viên Ngữ văn: Có 01 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 01 thí sinh tham gia phỏng vấn.

(Như danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện thực hiện các thủ tục để trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo
dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022 theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng (điểm phỏng vấn) viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022 chi tiết PDF tại đây:QD-cong-nhan-ket-qua-phong-van-vien-chuc.pdf

Danh sách kết quả phỏng vấn vòng 2 chi tiết PDF tại đây:DS-cong-nhan-diem-thi.pdf

Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM
°
116 người đang online