THÔNG BÁO Kết quả xét vòng 1, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và nội dung, hình thức sát hạch xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Mường Nhé

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
100%

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét vòng 1, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và nội dung, hình thức sát hạch xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Mường Nhé

 

        Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ, ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-SNV ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Mường Nhé năm 2022;

Theo báo cáo số 54/BC-BKTPDT ngày 14/3/2023 của Ban Kiểm tra  phiếu dự tuyển về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Mường Nhé;

Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện thông báo kết quả xét vòng 1, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và nội dung, hình thức sát hạch xét tuyển công chức xã thuộc huyện Mường Nhé như sau:

1.Danh sách thí sinh có đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2: 36 thí sinh

(Có danh sách kèm theo)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch, phỏng vấn vòng 2 được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, phòng Nội vụ, trụ sở UBND các xã và khu vực sát hạch.

2.Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch vòng 2:

  • Thời gian: 01 ngày; Thứ 6, ngày 17/3/2023, cụ thể:

+ Buổi sáng bắt đầu từ 7h30p đến 11h30p

+ Buổi chiều bắt đầu từ 14h00p đến 17h00p

  • Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường Nhé.

       3.Hình thức và Nội dung kiểm tra sát hạch:

Hình thức kiểm tra sát hạch: Được thực hiện thông qua phỏng vấn Thí sinh được bốc câu hỏi và về vị trí chuẩn bị để trả lời câu hỏi. Thời

gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Nội dung kiểm tra sát hạch: Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Các thí sinh tham gia dự tuyển vòng 2 xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu trước khi vào phòng thi

Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, gửi đến người dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ. Nhận được thông báo này, đề nghị các thí sinh đến dự đúng thời gian và địa điểm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các thí sinh liên hệ qua số điện thoại: 02153.3740.111 để được hướng dẫn./.

 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2, TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CÁC XÃ THUỘC HUYỆN

(kèm theo Thông báo số: 28 /TB-HĐXT ngày15 / 3/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức xã)

 

SBD

Họ Tên

Ngày, tháng, năm

sinh

CMTND/CCCD

Quê Quán

Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên

môn

Tin Học

Ngoại ngữ

Đối tượng ưu tiên

PHÒNG THI SỐ 1

VỊ TRÍ VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

 

 

 

 

 

 

1

Lù Go Dè

3/2/1997

0110 9700 1500

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH Quản trị văn

phòng

B

B2

DTTS

 

2

 

Lùng Thị Lan

 

30/6/1992

 

0111 9200 2469

Mường Toong- Mường Nhé-Điện

Biên

Mường Toong- Mường Nhé-Điện

Biên

ĐH Quản trị văn phòng

 

UDTTCB

 

 

DTTS

3

Lỳ Mỳ Xứ

12/12/1997

0111 9700 1592

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH Quản trị văn

phòng

B

Tiếng Mông

DTTS

4

Lò Lèn Nu

8/10/1998

0111 9800 0227

Sen Thượng-Mường

Nhé-Điện Biên

Sen Thượng-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH Xã hội học

Văn phòng

A2

DTTS

5

Sùng A Gia

5/6/1997

0406 28970

Sìn Hồ-Lai Châu

Nậm Vì-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH Quản lý nhà

nước

 

 

DTTS

6

Giàng A Phong

8/8/1999

0110 9900 4142

Tả Phìn-Tủa Chùa-

Điện Biên

Si Pa Phìn-Nậm Pồ-

Điện Biên

ĐH Quản lý nhà

nước

UDTTCB

 

DTTS

7

Đinh Thị Diễm

3/4/1996

0111 9600 0652

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH Quản trị văn

phòng

UDTTCB

A2

DTTS

8

Lỳ Hà Phương

1/10/1997

0121 9700 3732

Tà Tổng-Mường Tè-

Lai Châu

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH Quản trị văn

phòng

UDTTCB

B

DTTS

9

Sùng Phạ De

16/8/1999

0111 9900 1338

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH Quản lý nhà

nước

B

 

DTTS

10

Chang Khừ Pứ

10/7/1999

0406 32809

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH Quản trị văn

phòng

Văn phòng

 

DTTS

VỊ TRÍ VĂN HÓA - XÃ HỘI

 

 

 

 

 

 

1

Lỳ Xá Phù

24/7/1998

0110 9800 1249

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH quản lý văn

hóa

 

 

DTTS

2

Chang Mỳ Hiền

11/6/1999

0111 9900 7600

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH công tác xã

hội

Văn phòng

B2

DTTS

 

3

 

Giàng Thị Dúa

 

1/5/1996

 

0111 9600 8366

Tủa Sín Chải-Sìn Hồ- Lai Châu

Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên

ĐH Văn hóa các

dân tộc thiểu số Việt Nam

 

Văn phòng

 

A2

 

DTTS

 

 

 

4

Giàng Thị Thanh

9/8/1997

0111 9700 6779

Tả Phìn-Tủa Chùa-

Điện Biên

Keo Lôm-Điện Biên

Đông-Điện Biên

ĐH Quản lý nhà

nước

UDTTCB

 

DTTS

 

5

 

Giàng Khóa De

 

15/9/1998

 

0406 34505

Sen Thượng-Sen Thượng-Mường Nhé

Sen Thượng-Sen Thượng-Mường

Nhé

ĐH công tác xã hội

 

UDTTCB

 

B1

 

DTTS

6

Lỳ Xé Cà

6/1/1997

0110 9700 0179

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH quản lý văn

hóa

UDTTCB

B

DTTS

 

7

 

Khoàng Thị Hiền

 

7/8/1998

 

0111 9800 0566

Mường Toong- Mường Nhé-Điện

Biên

Mường Toong- Mường Nhé-Điện

Biên

ĐH Công tác xã hội

 

UDTTCB

 

B1

 

DTTS

VỊ TRÍ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Duy Lâm

25/7/1989

0340 8901 8706

Vũ Thư-Thái Bình

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

CĐ Kế toán

 

 

 

PHÒNG THI SỐ 2

 

VỊ TRÍ TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

 

 

 

 

 

1

Thào A Trắng

9/1/1992

0110 9200 0479

Tả Phìn-Tủa Chùa-

Điện Biên

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

B

C

DTTS

2

Giàng Thế Cương

12/1/1996

0110 9600 6973

Sá Tổng-Mường Chà-

Điện Biên

Nậm Kè-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

Văn phòng

B

DTTS

 

3

 

Lò Thị Hải

 

22/11/1997

 

0111 9700 0572

Mường Toong- Mường Nhé-Điện

Biên

Mường Toong- Mường Nhé-Điện

Biên

 

Đại học Luật

 

 

 

DTTS

4

Pờ Mì De

10/5/1995

0111 9500 6537

Sín Thầu-Mường

Nhé Điện Biên

Sín Thầu-Mường

Nhé Điện Biên

Đại học Luật

B

B

DTTS

5

Vừ Thị Dụa

14/5/2000

0113 0000 8527

Huổi Lèng-Mường

Chà-Điện Biên

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

Văn phòng

B1

DTTS

6

Thào Thị Hồng Việt

24/11/1998

0111 9800 0381

Mùn Chung-Tuần

Giáo-Điện Biên

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

UDTTCB

A2

DTTS

7

Quách Thế Anh

5/6/1992

0110 9200 3119

Tân Lập-Đan Phượng

Hà Nội

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

 

Tiếng Mông

 

8

Hạng A Dính

30/10/1997

0110 9700 0360

Mường Bang-Tủa

Chùa-Điện Biên

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

B

 

DTTS

9

Sùng Phá Só

25/7/1997

0111 97001552

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

UDTTCB

B

DTTS

VỊ TRÍ ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP - MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lỳ Pó Hừ

16/7/1995

0110 95000680

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH Quản Lý Tài

Nguyên Rừng

Văn phòng

A2

DTTS

2

Lỳ Chế Tư

20/6/1989

0404 63099

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH quản lý đất

đai

Văn phòng

B

DTTS

3

Lỳ Ha Hứ

13/9/1994

0110 94000697

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

Chung Chải-Mường

Nhé-Điện Biên

CĐ Lâm sinh

UDTTCB

B

DTTS

4

Chang Mé Nhù

8/4/1995

0111 95001682

Sen Thượng-Mường

Nhé-Điện Biên

Sen Thượng-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH quản lý đất

đai

IC3 quốc tế

B

DTTS

 

5

 

Chang A Dì

 

15/3/1992

 

0110 9200 4188

 

Tả Sìn Thàng-Tủa Chùa-Điện Biên

 

Leng Su Sìn-Mường Nhé-Điện Biên

ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường

 

B

 

B

 

DTTS

 

6

 

Bùi Tuấn Anh

 

8/7/1993

 

0380 9320641

Xuân Khang-Như Thanh-Thanh Hóa

Nam Thanh-ĐBP- Điện Biên

ĐH xây dựng dân

dụng và công nghệ

 

UDTTCB

 

A2

 

7

Lò Thị Nga

1/12/1999

0111 9900 7009

Thanh Hưng-Điện

Biên-Điện Biên

Thanh Hưng-Điện

Biên-Điện Biên

ĐH giống cây

trồng

UDTTCB

 

DTTS

 

8

 

Lò Văn Thắng

 

23/8/1994

 

0101 9400 1958

Quảng Lâm-Mường Nhé-Điện Biên

Quảng Lâm-Mường Nhé-Điện Biên

ĐH kỹ thuật xây dựng công trình

giao thông

 

UDTTCB

 

B2

 

DTTS

9

Lường Văn Cửu

15/4/1996

0110 9600 0571

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

ĐH quản lý đất

đai

 

 

DTTS

 

Tổng số: 36 thí sinh

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2, TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CÁC XÃ THUỘC HUYỆN

(kèm theo Thông báo số:28 /TB-HĐXT ngày15 / 3/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức xã)

 

Tư Pháp-Hộ Tịch 01 thí sinh

 

STT

 

Họ Tên

Ngày,tháng,năm sinh

 

CMTND/CCCD

 

Quê Quán

 

Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

 

Tin Học

 

Ngoại ngữ

 

Ghi chú

 

 

1

 

 

Pờ Phu Lứ

 

 

8/9/1997

 

 

0111 9700 1560

 

Sín Thầu-Mường Nhé-Điện Biên

 

Sín Thầu-Mường Nhé-Điện Biên

 

CĐ dịch vụ pháp lý

 

 

B

 

 

B

Trình độ yêu cầu chuyên môn không đúng với vị trí dự

tuyển

 

Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM
°
136 người đang online