Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND huyện

Đăng ngày 20 - 03 - 2023
100%

Theo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND huyện, năm 2023 Thường trực HD ĐND huyện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chương trình giám sát theo thẩm quyền của Thường trực H ĐND huyện.

Trong đó tập trung vào giám sát điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2022-2023 về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025” ; “Giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết chuyên đề về phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi, du lịch, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

Giám sát chuyên đề:  Giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021 đến nay trên địa bàn huyện. Giám sát việc thực hiện nguồn vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2021-2022. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; Việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước, sau kỳ họp 2 thường lệ HĐND huyện năm 2023; giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Xem xét kết quả giám sát chuyên đề của các Ban HĐND huyện khi cần thiết. Xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện và thực hiện các hoạt động giám sát khác theo quy định của phát luật.

Thanh Tùng

Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM
°
116 người đang online