QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng (điểm phỏng vấn) công chức cấp xã thuộc huyện Mường Nhé

Đăng ngày 27 - 03 - 2023
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG NHÉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 460 /QĐ-UBND

Mường Nhé, ngày 23  tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng (điểm phỏng vấn) công chức cấp xã thuộc huyện Mường Nhé

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG NHÉ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ, ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND, ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-SNV ngày 11/11/2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Mường Nhé năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Mường Nhé ngày 22/3/2023;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mường Nhé.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng (điểm phỏng vấn) công chức cấp xã thuộc huyện do Hội đồng xét tuyển công chức của huyện tổ chức ngày 17/3/2023:

1. Phỏng vấn Vị trí công chức địa chính Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường: Có 09 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 07 thí sinh tham gia phỏng vấn, 02 thí sinh bỏ phỏng vấn.

2. Phỏng vấn vị trí công chức Văn phòng – Thống kê: Có 10 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 07 thí sinh tham gia phỏng vấn, 03 thí sinh bỏ phỏng vấn.

3. Phỏng vấn vị trí Văn hóa – Xã hội: Có 07 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 05 thí sinh tham gia phỏng vấn, 02 thí sinh bỏ phỏng vấn.

4. Phỏng vấn vị trí Tư pháp – Hộ tịch: Có 09 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 04 thí sinh tham gia phỏng vấn, 05 thí sinh bỏ phỏng vấn.

5. Phỏng vấn vị trí Tài chính – Kế toán: Có 01 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2, trong đó: Có 0 thí sinh tham gia phỏng vấn, 01 thí sinh bỏ phỏng vấn.

(Như danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện thực hiện các thủ tục để trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;
 • LĐ. UBND huyện;
 • Người dự xét tuyển;
 • Trang thông tin điện tử huyện;
 • Lưu: VT, NV (3b).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng

 

 

 

 


DANH SÁCH ĐIỂM THAM GIA PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN MƯỜNG NHÉ

(Kèm theo Quyết định số: 460 /QĐ-UBND ngày 23 /3/2023 của UBND huyện Mường Nhé)

 

 

SBD

 

Họ Tên

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

CMTND/CCCD

 

Quê Quán

 

Chỗ ở hiện nay

 

Trình độ chuyên môn

 

Tin Học

 

Ngoại ngữ

 

Điểm ưu tiên

Kết quả sát hạch vòng 2

 

Tổng điểm

Giám thị 1

Giám thị 2

I. VỊ TRÍ VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

 

1

 

Lù Go Dè

 

3/2/1997

 

0110 9700 1500

Sín Thầu-Mường Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH Quản trị văn phòng

 

B

 

B2

 

5

 

44

 

45

 

49.5

 

3

 

Lỳ Mỳ Xứ

 

12/12/1997

 

0111 9700 1592

Sín Thầu-Mường Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH Quản trị văn phòng

 

B

Tiếng Mông

 

5

 

15

 

15

 

20

 

6

 

Giàng A Phong

 

8/8/1999

 

0110 9900 4142

Tả Phìn-Tủa Chùa-Điện Biên

Si Pa Phìn-Nậm Pồ-Điện Biên

ĐH Quản lý nhà nước

 

UDTTCB

 

 

5

 

40

 

40

 

45

 

7

 

Đinh Thị Diễm

 

3/4/1996

 

0111 9600 0652

Mường Nhé-Mường Nhé- Điện Biên

Mường Nhé-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH Quản trị văn phòng

 

UDTTCB

 

A2

 

5

 

20

 

20

 

25

 

8

 

Lỳ Hà Phương

 

1/10/1997

 

0121 9700 3732

Tà Tổng-Mường Tè-Lai Châu

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH Quản trị văn phòng

 

UDTTCB

 

B

 

5

 

15

 

15

 

20

 

9

 

Sùng Phạ De

 

16/8/1999

 

0111 9900 1338

Sín Thầu-Mường Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH Quản lý nhà nước

 

B

 

 

5

 

50

 

50

 

55

 

10

 

Chang Khừ Pứ

 

10/7/1999

 

0406 32809

Sín Thầu-Mường Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH Quản trị văn phòng

 

Văn phòng

 

 

5

 

15

 

15

 

20

II. VỊ TRÍ VĂN HÓA - XÃ HỘI

 

1

 

Lỳ Xá Phù

 

24/7/1998

 

0110 9800 1249

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH quản lý văn hóa

 

 

 

5

 

1

 

2

 

6.5

 

3

 

Giàng Thị Dúa

 

1/5/1996

 

0111 9600 8366

Tủa Sín Chải-Sìn Hồ-Lai Châu

Mường Nhé-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số

VN

 

Văn phòng

 

A2

 

5

 

60

 

63

 

66.5

 

4

 

Giàng Thị Thanh

 

9/8/1997

 

0111 9700 6779

Tả Phìn-Tủa Chùa-Điện Biên

Keo Lôm-Điện Biên Đông Điện Biên

ĐH Quản lý nhà nước

 

UDTTCB

 

 

5

 

15

 

13

 

19

 

6

 

Lỳ Xé Cà

 

6/1/1997

 

0110 9700 0179

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH quản lý văn hóa

 

UDTTCB

 

B

 

5

 

12

 

11

 

16.5

 

 

2

 

Chang Mỳ Hiền

 

11/6/1999

 

0111 9900 7600

Sín Thầu-Mường Nhé-Điện Biên

Sín Thầu-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH công tác xã hội

 

Văn phòng

 

B2

 

5

 

55

 

55

 

60

III. VỊ TRÍ TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

2

 

Giàng Thế Cương

 

12/1/1996

 

0110 9600 6973

Sá Tổng-Mường Chà-Điện Biên

Nậm Kè-Mường Nhé- Điện Biên

 

Đại học Luật

 

Văn phòng

 

B

 

5

 

0

 

0

 

5

4

 

Pờ Mì De

 

10/5/1995

 

0111 9500 6537

Sín Thầu-Mường Nhé Điện Biên

Sín Thầu-Mường Nhé Điện Biên

 

Đại học Luật

 

B

 

B

 

5

 

45

 

41

 

48

5

 

Vừ Thị Dụa

 

14/5/2000

 

0113 0000 8527

Huổi Lèng-Mường Chà- Điện Biên

Mường Nhé-Mường Nhé- Điện Biên

 

Đại học Luật

 

Văn phòng

 

B1

 

5

 

50

 

50

 

55

6

 

Thào Thị Hồng Việt

 

24/11/1998

 

0111 9800 0381

Mùn Chung-Tuần Giáo- Điện Biên

Mường Nhé-Mường Nhé- Điện Biên

 

Đại học Luật

 

UDTTCB

 

A2

 

5

 

65

 

64

 

69.5

IV. VỊ TRÍ ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP - MÔI TRƯỜNG

 

 

1

 

Lỳ Pó Hừ

 

16/7/1995

 

0110 95000680

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH Quản Lý TN Rừng

 

Văn phòng

 

A2

 

5

 

 

37

 

 

35

 

41

2

Lỳ Chế Tư

20/6/1989

0404 63099

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH quản lý đất đai

 

Văn phòng

 

B

 

5

 

40

 

40

 

45

4

Chang Mé Nhù

8/4/1995

0111 95001682

Sen Thượng-Mường Nhé- Điện Biên

Sen Thượng-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH quản lý đất đai

IC3 quốc tế

 

B

 

5

 

52

 

51

 

56.5

5

Chang A Dì

15/3/1992

0110 9200 4188

Tả Sìn Thàng-Tủa Chùa- Điện Biên

Leng Su Sìn-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH Quản lý TN và MT

B

B

5

 

60

 

65

 

67.5

9

Lường Văn Cửu

15/4/1996

0110 9600 0571

Mường Nhé-Mường Nhé- Điện Biên

Mường Nhé-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH quản lý đất đai

 

 

5

 

40

 

35

 

42.5

3

Lỳ Ha Hứ

13/9/1994

0110 94000697

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

Chung Chải-Mường Nhé- Điện Biên

 

CĐ Lâm sinh

 

UDTTCB

 

B

 

5

 

30

 

30

 

35

 

8

 

Lò Văn Thắng

 

23/8/1994

 

0101 9400 1958

 

Quảng Lâm-Mường Nhé- Điện Biên

 

Quảng Lâm-Mường Nhé- Điện Biên

 

ĐH kỹ thuật XD công trình GT

 

UDTTCB

 

B2

 

5

 

 

65

 

 

65

 

70

 

DS này gồm 23 người

 


DANH SÁCH BỎ THAM GIA PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN MƯỜNG NHÉ

(Kèm theo Quyết định số: 460 /QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND huyện Mường Nhé)

 

 

SBD

 

Họ Tên

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

Quê Quán

 

Chỗ ở hiện nay

 

Trình độ chuyên môn

 

Tin Học

 

Ngoại ngữ

 

Điểm ưu tiên

Kết quả sát

hạch vòng 2

 

Tổng điểm

Giám thị 1

Giám thị 2

I. VỊ TRÍ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1

Nguyễn Duy Lâm

25/7/1989

Vũ Thư-Thái Bình

Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên

CĐ Kế toán

 

 

 

 

 

 

II. VỊ TRÍ VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

2

Lùng Thị Lan

30/6/1992

Mường Toong-Mường Nhé-Điện Biên

Mường Toong-

Mường Nhé-Điện Biên

ĐH Quản trị văn phòng

UDTTCB

 

DTTS

 

 

 

4

Lò Lèn Nu

8/10/1998

Sen Thượng-Mường Nhé-Điện Biên

Sen Thượng-Mường Nhé-Điện Biên

ĐH Xã hội học

Văn phòng

A2

DTTS

 

 

 

5

Sùng A Gia

5/6/1997

Sìn Hồ-Lai Châu

Nậm Vì-Mường Nhé- Điện Biên

ĐH Quản lý nhà nước

 

 

DTTS

 

 

 

III. VỊ TRÍ VĂN HÓA - XÃ HỘI

5

Giàng Khóa

De

15/9/1998

Sen Thượng-Sen

Thượng-Mường Nhé

Sen Thượng-Sen

Thượng-Mường Nhé

ĐH công tác xã

hội

UDTTCB

B1

DTTS

 

 

 

 

7

Khoàng Thị Hiền

 

7/8/1998

Mường Toong-Mường Nhé-Điện Biên

Mường Toong- Mường Nhé-Điện

Biên

ĐH Công tác xã hội

 

UDTTCB

 

B1

 

DTTS

 

 

 

 

I. VỊ TRÍ TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

1

Thào A Trắng

9/1/1992

Tả Phìn-Tủa Chùa-Điện

Biên

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

B

C

DTTS

 

 

 

 

3

 

Lò Thị Hải

 

22/11/1997

Mường Toong-Mường Nhé-Điện Biên

Mường Toong-

Mường Nhé-Điện Biên

 

Đại học Luật

 

 

 

DTTS

 

 

 

7

Quách Thế

Anh

5/6/1992

Tân Lập-Đan Phượng-

Hà Nội

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

 

Tiếng

Mông

 

 

 

 

8

Hạng A Dính

30/10/1997

Mường Bang-Tủa Chùa-

Điện Biên

Mường Nhé-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

B

 

DTTS

 

 

 

9

Sùng Phá Só

25/7/1997

Sín Thầu-Mường Nhé-

Điện Biên

Sín Thầu-Mường

Nhé-Điện Biên

Đại học Luật

UDTTCB

B

DTTS

 

 

 

II. VỊ TRÍ ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP - MÔI TRƯỜNG

7

Lò Thị Nga

1/12/1999

Thanh Hưng-Điện Biên-

Điện Biên

Thanh Hưng-Điện

Biên-Điện Biên

ĐH giống cây

trồng

UDTTCB

 

DTTS

 

 

 

6

Bùi Tuấn Anh

8/7/1993

Xuân Khang-Như

Thanh-Thanh Hóa

Nam Thanh-ĐBP-

Điện Biên

ĐH XD dân dụng

và công nghệ

UDTTCB

A2

 

 

 

 


DS này gồm 13 người

Ý kiến bạn đọc
  Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM
  °
  134 người đang online