THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Nhé

Đăng ngày 30 - 03 - 2023
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN MƯỜNG NHÉ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Số: 32 /TB-UBND                                                                    Mường Nhé, ngày 29  tháng 3 năm 20

THÔNG BÁO 
Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Nhé 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
Căn cứ Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày  01/12/2020  của Bộ Nội vụ  ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức,  thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 
Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên;  
Căn cứ Quyết định số  196/QĐ-SNV ngày  28/3/2023  của Sở Nội vụ  về việc  phê  duyệt kết quả tuyển  dụng  viên chức  đơn vị  sự nghiệp  thuộc UBND huyện Mường Nhé;  
UBND huyện Mường Nhé thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng 
viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Nhé, cụ thể như sau: 
1. Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Mường Nhé năm 2022: 
Số thí sinh trúng tuyển:  01  thí sinh,  cụ thể: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện: 01 thí sinh trúng tuyển 
(Có danh sách trúng tuyển kèm theo) 
2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 
tuyển (Từ ngày 29/3/2023), người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.  
- Mỗi thí sinh trúng tuyển làm 01 bộ hồ sơ dự tuyển theo quy định, hồ sơ gồm:  
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị 
trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
- Địa điểm đối chiếu, nộp hồ sơ tuyển dụng: Phòng Nội vụ huyện Mường 
Nhé. 
Đến thời hạn trên, nếu thí sinh trúng tuyển không đến hoàn thiện hồ sơ dự 
tuyển thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy theo quy định.  
Trên đây là Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đơn vị 
sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Nhé./. 
Nơi nhận:                                                                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Sở Nội vụ;                                                                                                                          CHỦ TỊCH
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND huyện; 
- LĐ. UBND Huyện ;  
- Trung tâm Văn hóa - TT - TH huyện; 
- Trang TTĐT huyện Mường Nhé; 
- Thí sinh trúng tuyển;                                                                                                   Nguyễn Văn Hưng ( đã ký )
- Lưu VT, NV3b ;                          

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số: 32 /TB-UBND ngày 29 /3/2​023 của UBND huyện)

 

 

 

STT

 

 

Họ và tên

 

Ngày tháng năm sinh

 

 

Dân tộc

Chuyên môn

Các chứng

chỉ

Điểm

ưu

tiên

Kết quả sát hạch V2

 

 

Tổng

điểm

 

Ngạch, mã số ngạch

dự tuyển hoặc chức

danh nghề nghiệp

Trình

độ

Ngành/Chuyên

ngành

Tin

học

Ngoại

ngữ

Giám thị

1

Giám

thị 2

I

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Giàng A Vềnh

12/8/1996

Mông

Đại

học

Thú y

B

Anh

TOEF

LITP

5

60

60

65

Giáo viên giáo

dục nghề nghiệp

lý thuyết hạng III,

Mã số V.09.02.07

DS này gồm 01 người

Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM
°
129 người đang online