• Những năm qua, các chính sách của Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Mường Nhé đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, ổn định an ninh - chính trị trên địa bàn. Đây thực sự là một trong những nguồn hỗ trợ hết sức cần thiết, kịp thời và hiệu quả cho huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn này.

1 
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM
°
133 người đang online