Đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước (05/03/2023)

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

https://dichvucong.dienbien.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
http://demomuongnhe.dienbien.gov.vn/portal/Pages/Tiep-nhan--Phan-anh--Kien-nghi-ve-TTHC.aspx
http://congbao.dienbien.gov.vn/congbao/congbao.nsf/TrangChu
http://dienbien.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
http://mail.dienbien.gov.vn/
/portal/Pages/lich-lam-viec.aspx
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM
°
111 người đang online