Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1844/VBHN-BTP 11/05/2023 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
138/QĐ-UBND 12/10/2022 Về việc thu hồi đất của ông (bà) Khiếu Đình Thô để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
1565/UBND-TNMT 05/08/2022 V/v trả lời nội dung kiến nghị của bà Đào Thị Phượng, số nhà 342A, tổ 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ
1799/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lường Văn Thành, bà Lường Thị Piếng để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1798/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của hộ ông Quàng Văn Thinh, bà Cà Thị Hoa để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1797/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của hộ ông Đỗ Tiến Hảo, bà Lường Thị Dương để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1796/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lò Văn Nam, bà Lường Thị Hương để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1795/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của ông Hoàng Hữu Phát, bà Trương Thị Thu để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1794/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lò Văn Biên, bà Quàng Thị Thơm để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1792/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lò Văn Thắm, bà Lường Thị Hồng Vân để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1791/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của gia đình ông Lò Văn Kiên, bà Đào Thị Hoa để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1790/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lường Văn Khẻ, bà Cà Thị Nghiến để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1788/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của hộ ông Trần Trai để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1787/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của hộ bà Tòng Thị Hiên để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1786/QĐ-UBND 05/08/2022 Về việc thu hồi đất của hộ bà Mai Thị Quyên để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
1 2 3 4 5 6    
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM
°
107 người đang online