Ngày 1/3 huyện Mường Nhé ra quân huấn luyện năm 2023