Tổ giám sát số 1 của HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại huyện Mường Nhé