• THÔNG BÁO Danh mục các thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền
 • Thời gian đăng: 3/31/2022 6:00:42 PM
 • ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN MƯỜNG NHÉ                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 14/TB-UBND                                                           Mường Nhé, ngày 30 tháng 3 năm 2022
  THÔNG BÁO Danh mục các thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính. UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện một số nội dung sau:

  1.                  Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có trách nhiệm tổ chức công khai và thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền (Có Danh mục TTHC liên thông kèm theo). Thường xuyên tiến hành rà soát, cập nhật các TTHC theo hình thức liên thông và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
  2.                  Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đánh giá và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tình hình tổ chức thực hiện Thông báo.

   Trên đây là Thông báo danh mục các thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

  Nguyễn Văn Hưng (Đã Ký)

  Nơi nhận:                                                                        

  -  UBND tỉnh (b/c);      

  -   Các sở, ban, ngành tỉnh;

  -  LĐ. UBND huyện;

  -  Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện;          

  -  UBND các xã;            

  -  LĐ. Văn phòng HĐND-UBND huyện;           

  -  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện;         

  -  Lưu VT.

                                                 DANH MỤC

   Thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức  liên thông giữa các cấp chính quyền

  (Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày     tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Mường Nhé)

  STT

  Tên TTHC

  Lĩnh vực

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Đầu mối tiếp nhận và Trả kết quả

  1

  Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính

  sách như thương binh

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở Lao động - TB&XH; Hội đồng Giám định Y khoa

  UBND cấp xã  

   

  2

  Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH; Sở Y tế. Hội đồng giám

  định y khoa

  UBND cấp xã  

   

  3

  Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở Lao động - TB&XH;

  Hội đồng giám định y khoa; Các cơ quan khác có liên quan

  UBND cấp xã  

   

  4

  Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; UBND huyện, thị xã, thành phố; Sở Lao động - TB&XH; Sở Nội vụ

  UBND cấp xã  

   

  5

  Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; UBND huyện, thị xã, thành phố; Sở Lao động - TB&XH; Sở Nội vụ

  UBND cấp xã  

   

  6

  Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Sở Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  7

  Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ

  kháng chiến

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  8

  Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  9

  Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  10

  Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

  11

  Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã

   

  12

  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Sở Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  13

  Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; UBND cấp huyện; Sở Lao động - TB&XH.

  UBND cấp xã  

   

  14

  Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  15

  Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  16

  Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  17

  Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  18

  Hỗ trợ, di chuyển hài

  cốt liệt sĩ

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  19

  Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  20

  Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở

  Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  21

  Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Sở Lao động - TB&XH

  UBND cấp xã  

   

  22

  Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

  Người có công

  Sở Lao động -

  TB&XH

  UBND cấp xã; Phòng

  Lao động - TB&XH; Sở Lao động - TB&XH;

  Các cơ sở giáo dục

  UBND cấp xã  

  23

  Chấm dứt việc chăm

  sóc thay thế cho trẻ em

  Trẻ em

  UBND cấp xã

  UBND cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  UBND cấp xã  

  24

  Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

  Trẻ em

  UBND cấp xã;

  Cơ quan công an đăng ký; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

  Sở Lao động

  - Thương binh và Xã hội đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.

  25

  Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc

  biệt

  Trẻ em

  UBND cấp xã

  Cơ quan Công an; Phòng Lao động -

  TB&XH; Sở Lao động -

  Thương binh và Xã hội

  UBND cấp xã; Cơ quan công an các

  cấp

  26

  Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

  Trẻ em

  UBND cấp xã

  Cơ quan công an; Phòng Lao động - TB&XH; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  UBND cấp xã  

  27

  Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

  Bảo trợ xã hội

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp

  Huyện

  Sở Lao động

  - Thương binh và Xã

  hội

  28

  Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

  Bảo trợ xã hội

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp

  Huyện

  Sở Lao động

  - Thương binh và Xã

  hội

  29

  Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

  Bảo trợ xã hội

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp

  Huyện

  Sở Lao động

  - Thương binh và Xã

  hội

  30

  Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch

  Covid-19

  Lao động, tiền lương

  UBND cấp huyện

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội

  UBND cấp

  huyện

  31

  Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19

  Lao động, tiền lương

  UBND cấp huyện

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội

  UBND cấp

  huyện

  32

  Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch

  Covid-19

  Việc làm

  UBND cấp

  Chi cục Thuế; UBND cấp huyện; Sở Lao động

  - Thương binh và Xã hội

  UBND cấp

  33

  Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn

  nhân

  Phòng, chống tệ

  nạn xã hội

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  UBND cấp xã

  Sở Lao động

  - Thương binh và Xã

  hội

  34

  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

  Lý lịch tư pháp

  Sở Tư pháp

  Trung tâm LLTP Quốc gia, cơ quan Bộ quốc phòng, UBND cấp xã, Công an tỉnh

  Bộ phận TN và TKQ Sở

  Tư pháp

  35

  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng

  Lý lịch tư pháp

  Sở Tư pháp

  Trung tâm LLTP Quốc gia, cơ quan Bộ quốc phòng, UBND cấp xã, Công an tỉnh

  Bộ phận TN và TKQ Sở

  Tư pháp

  36

  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt

  Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

  Lý lịch tư pháp

  Sở Tư pháp

  Trung tâm LLTP Quốc gia, cơ quan Bộ quốc phòng, UBND cấp xã, Công an tỉnh

  Bộ phận TN và TKQ Sở

  Tư pháp

  37

  Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

  Nuôi con nuôi

  Sở Tư pháp

  UBND cấp xã, Công an tỉnh, Cục con nuôi

  Bộ phận TN và TKQ Sở

  Tư pháp

  38

  Thủ tục đăng ký khai sinh (cho trẻ em dưới 6 tuổi)

  Hộ tịch

  UBND cấp

  Bảo hiểm xã hội cấp huyện

  Bộ phận TN và TKQ

  UBND cấp xã

  39

  Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ con(cho trẻ em

  dưới 6 tuổi)

  Hộ tịch

  UBND cấp

  Bảo hiểm xã hội cấp huyện

  Bộ phận TN và TKQ

  UBND cấp xã

  40

  Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

  Hộ tịch

  Phòng Tư pháp

  UBND cấp xã, cơ quan công an có thẩm quyền

  Bộ phận TN và TKQ

  UBND cấp huyện

  41

  Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

  Hộ tịch

  Phòng Tư pháp

  UBND cấp xã, cơ quan công an có thẩm quyền

  Bộ phận TN và TKQ

  UBND cấp huyện

  42

  Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có

  hồ sơ giấy tờ

  Hộ tịch

  Phòng Tư pháp

  UBND cấp xã, cơ quan công an có thẩm quyền

  Bộ phận TN và TKQ

  UBND cấp

  huyện

  43

  Thủ tục đăng ký lại kết hôn

  Hộ tịch

  Phòng Tư pháp

  UBND cấp xã, cơ quan công an có thẩm quyền

  Bộ phận TN và TKQ

  UBND      cấp

  huyện

   xem chi tiết PDF tại đâyThong-bao-danh-muc-TTHC-lien-thong-giua-cac-cap-chinh-quyen-_lapnvmn-30-03-2022_09h24p08-30-03-2022_10h05p05-_signed.pdf

 • Các tin khác:
  THÔNG BÁO Lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Nhé năm 2022
  THÔNG BÁO V/v tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  Thông Báo: Danh mục các thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter